Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх
Эрдэмтэн Бүтээл, диссертаци Судалгаа боловсруулалтын ажил