Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратегиСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2019-2021

Санхүүжилт: 28,500.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэл, стратег, бодлого, гамшиг судлал, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах

Үр дүн

-“Бодлого боловсруулах онол, арга зүйн үндэс” сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж “Гамшиг судлал-инноваци” онол, арга зүйн сэтгүүлийн 2019 оны эхний хагас жилийн дугаарт хэвлүүлсэн. Сэтгүүлийн дугаар 2019 №1[2], ISBN978-99978-4-636-5
- “Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратегийг тодорхойлох онол, аргазүйн асуудал” сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2019, ISBN 978-9919-22-348-9
- “Гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ”, Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах стратегийн шинэчлэл” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн. Хурлын илтгэлийг эмхэтгэн Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн судалгааны ажлын эмхэтгэл-2020-д хэвлүүлсэн. 2020, ISBN978-99978-3-354-9
-“Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратеги” суурь судалгааны ажлын 278 хуудас эцсийн тайланг боловсруулж, Шинжлэх ухааны академийн Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарын бага чуулганаар хэлэлцүүлсэн.
- “Гамшгаас хамгаалах бодлого, стратеги” ISBN 978-9919-24-577-1 ном хэвлэгдэн гарсан.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д. Алтангэрэл “Гамшгаас хамгаалах бодлого, стратеги” 2020 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д. Алтангэрэл “Гамшгаас хамгаалах бодлогын хөгжил, шинэчлэл” 2020 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д. Алтангэрэл Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратегийг тодорхойлох онол, аргазүйн асуудал” 2019 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д. Алтангэрэл “Бодлого боловсруулах онол, арга зүйн үндэс” 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Д. Алтангэрэл Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах стратегийн шинэчлэл” 2020 Дэлгэрэнгүй
3 Д. Алтангэрэл “Гамшгаас хамгаалах бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ” 2020 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д. Алтангэрэл Хотын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэхэд шинжлэх ухааны салбаруудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” 2020 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д. Алтангэрэл “Бодлого боловсруулах онол, арга зүйн үндэс” 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Д. Алтангэрэл “Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратегийг тодорхойлох онол, аргазүйн асуудал” 2020 Дэлгэрэнгүй
3 Д. Алтангэрэл “Гамшгаас хамгаалах бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ” 2020 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД