Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Интерметалын хатуу уусмалын кристал торын динамик ба эрмбэлэлтийн судалгааСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2017-2018

Санхүүжилт: 20,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Хатуу уусмалын ойрын эрэмбэ, рентген цацрагийн диффузи сарнил, атомын статик шилжилт, динамик матриц, атом хоорондын хүчний тогтмол

Үр дүн

Ni-Pt,Ni-Ir, Ni-W хайлшуудын ойрын эрэмбийн параметруудыг рентген цацрагийн диффузи сарнилын аргаар тодорхойлсон. Эдгээр системд статик шилжилтээс үүдэлтэй сарнилын эрчмийг кристал торын динамик матриц ба квази харимхай хүчний Фурье-хувиргалтаас тооцоолох аргачлалыг микроскоп төвшинд боловсруулан хэрэглэв. Фононы спектрээс графенын хүчний тогтмолыг тооцоолов. Гексагональ тогтоцтой зарим металын харимхайн тогтмолын тооцоог гүйцэтгэв.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 L.Enkhtor, R Galbadrakh, V.M Silonov Short-range order and static displacements in polycrystalline Ni-13.1at. %W alloy 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Л.Энхтор, Р.Галбадрах, Б.Б Дамдинов Силонов К расчету силовых и упругих постоянных металлов с гексагональной плотноупакованной структурой 2018 Дэлгэрэнгүй
3 Л Энхтор, В.М Силонов , Ю.К Белов Ближний порядок в сплаве Ni-14 ат.%Ir. РЭНСИТ. Физика конденс. сост т.10(1), DOI:10.17725/rensit..10.53 2018 Дэлгэрэнгүй
4 L Enkhtor, V.M Silonov Estimation of the critical temperatures of order-disorder phase transitions in Cu-Au alloys using short-range order parameters. 2018 Дэлгэрэнгүй
5 Л.Энхтор, В.М Силонов Ближний порядок и его энергетические характеристики в сплаве 2019 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 L.Enkhtor, Galbadrakh, V.M Silonov Dynamical matrix of graphene in frame of De Launay model 2017 Дэлгэрэнгүй
2 L.Enkhtor , Galbadrakh, V.M Silonov Short range order and static displacements in polycrystalline alloy Ni-13.1at. %W. 2017 Дэлгэрэнгүй
3 L.Enkhtor, V.M.Silonov Estimation of the critical temperatures of order-disorder phase transitions in Cu-Au alloys 2018 Дэлгэрэнгүй
4 L. Enkhtor, R.Galbadrakh, V.M.Silonov Short range order and static displacement in polycrystalline Fe-Re and Fe-Rh alloys. 2018 Дэлгэрэнгүй
5 Silonov, Yu.K.Belov Short –range order in Ni-14 at. %Ir alloy. 2018 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД