Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Хөрсний органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2018-2021

Санхүүжилт: 33,700.0 мян.төг

Түлхүүр үг : хөрс, органик нүүрстөрөгч, хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөц, хөрсний органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт, хөрс хамгаалал

Үр дүн

• Монгол орны хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөцийн зураг. Масштаб 1 : 2 500 000. 1 ш.
• Монгол орны хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөцийг нийт улс, 21 аймаг, хөрсний 35 хэв шинж тус бүрээр тодорхойлсон судалгаа (2.0 х.х.).
• Хөрсний органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт, нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа. регрессийн болон фактор анализ аргуудаар тооцсон судалгааны дүн (2.0 х.х.).
• Хөрс хамгаалал, хөрсний органикийн нөөц. Арга зүй, зөвлөмж (товхимол 1 ш.).
• Монгол орны хөрсний зураг, тайлбар (ном 1 ш.)
• Олон улсын сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 4 ш.
• Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 15 ш. (гадаад 10 ш. дотоод 27 ш.)
• Эрдэм шинжилгээний илтгэл 18 ш. (гадаад 15 ш. дотоод 3 ш.)

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Т.Пүрэвдорж, Батхишиг, О., Ө. Ганзориг, Бямбаа. Г, П.Оюунбат, Б. Энхбаяр, Н. Нямсамбуу, Б.Нямдаваа, Х.Золжаргал, Ц.Болормаа, М.Золзаяа, Д.Ихбаяр, Г.Элбэгзаяа, П.Нямбаяр, Э.Тамир, Т.Тэлмэн Монгол орны хөрсний зураг, тайлбар 2020 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Хөрс хамгаалал, хөрсний органикийн нөөц 2019 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 О. Батхишиг , П. Оюунбат , Ө. Ганзориг , Г. Бямбаа Монгол орны хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөцийн зураг (0-100 см). 2020 Дэлгэрэнгүй
2 О. Батхишиг , Г. Бямбаа , Ө. Ганзориг , П. Оюунбат Монгол орны хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөцийн зураг (0-30 см). 2021 Дэлгэрэнгүй
3 О.Батхишиг , Г. Бямбаа , Ө.Ганзориг , П. Оюунбат Монгол орны хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөцийн зураг (0-30 см). 2021 Дэлгэрэнгүй
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Самдандорж, М., Ц. Пүрэвдорж Хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөцийн тархалтыг геостатистикийн аргаар зураглах асуудалд. 2018 Дэлгэрэнгүй
2 О. Батхишиг Баянзаг орчмын хөрсний агрохими шинж чанар. 2018 Дэлгэрэнгүй
3 Х. Золжаргал , Б.Намуун Хөрсний идэвхтэй нүүрстөрөгчийг тодорхойлох нь. 2018 Дэлгэрэнгүй
4 Ц Болормаа Хээрийн түймэр ба хөрсний органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт. 2018 Дэлгэрэнгүй
5 Х. Золжаргал, Д. Ихбаяр Тариалангийн хөрсний шинж чанар, органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт. 2018 Дэлгэрэнгүй
6 О. Батхишиг, Ө. Ганзориг Монгол орны төв хэсгийн хээрийн хөрсний органикийн 90 жилийн дараах өөрчлөлт. 2018 Дэлгэрэнгүй
7 Х. Золжаргал , Д. Ихбаяр Хөрсний нийт азотыг органик нүүрстөрөгчийн хэмжээнээс тооцоолох нь. 2019 Дэлгэрэнгүй
8 Г. Элбэгзаяа , Y. Saito, О. Батхишиг Хөрсний гадаргаас агаарт ялгарах нүүрстөрөгчийн давхар исэл (СО2). 2019 Дэлгэрэнгүй
9 Д. Ихбаяр, Х. Золжаргал Тариалангийн хөрсний шинж чанар, органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт. 2019 Дэлгэрэнгүй
10 Т. Тэлмэн, Д. Ихбаяр Ойт-хээрийн бүсийн уулын амны хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөц. 2019 Дэлгэрэнгүй
11 Батхишиг, О., Батхүү, Н., Б Сэр-Оддамба Говийн заган ойн хөрсний шинж чанар 2019 Дэлгэрэнгүй
12 Батбуян Золжаргал, Д. Ихбаяр Хөрсний нийт азотыг органик нүүрстөрөгчийн хэмжээнээс тооцоолох нь., 2019 Дэлгэрэнгүй
13 Х. Золжаргал , Б. Намуун Хөрсний хөдөлгөөнт фосфор тодорхойлох аргуудыг харьцуулах нь. 2019 Дэлгэрэнгүй
14 Ц. Болормаа Тариалангийн хөрсний органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт (Хэнтий аймаг, Хурх САА-н жишээн дээр). , 2019 Дэлгэрэнгүй
15 Г. Бямбаа , Г. Элбэгзаяа Хангайн нурууны зүүн хойд хэсгийн ойт хээрийн бүсийн хөрсний органик нүүрстөрөгчийн 50 жилийн дараах өөрчлөлт. 2019 Дэлгэрэнгүй
16 Ө. Ганзориг, , Г. Элбэгзаяа, Г. Бямбаа Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн хөрсний органикийн нөөц. 2019 Дэлгэрэнгүй
17 О. Батхишиг Хээрийн бүсийн Хархүрэн хөрсний органикийн агууламж, нөөц ба бүсийн нөлөө. 2020 Дэлгэрэнгүй
18 Г. Бямбаа, Г. Элбэгзаяа Ойд хавтгайруулан огтлолт хийгдсэн талбайн хөрсний шинж чанар болон органик нүүрстөрөгч (C)-ийн өөрчлөлт. 2020 Дэлгэрэнгүй
19 Х. Золжаргал, Ц. Пүрэвдорж, Д. Ихбаяр Хөрсний цахилгаан дамжуулах чанар ба давсжилт 2020 Дэлгэрэнгүй
20 Д. Ихбаяр , Х. Золжаргал , Т. Тэлмэн Педотрансфер функц ашиглан хөрсний органик нүүрстөрөгч болон ширхэгийн бүрэлдэхүүнээс хөрсний эзлэхүүн жинг урьдчилан тооцоолох нь. 2020 Дэлгэрэнгүй
21 П. Оюунбат , Д. Одонтунгалаг Уул уурхайн газрын хөрсний эвдрэл ба органик нүүрстөрөгчийн алдрал. 2020 Дэлгэрэнгүй
22 Ихбаяр, Д., Тэлмэн, Т., Золжаргал, Х. Хөрсний урвалын орчинг тодорхойлох тохиромжтой хандлалтын аргын асуудал. 2020 Дэлгэрэнгүй
23 O. Батхишиг, Г. Бямбаа, Т. Тэлмэн, Г. Элбэгзаяа Монгол орны төв хэсгийн хөрсний органикийн өөрчлөлт, уур амьсгал, мал аж ахуйн нөлөө. 2021 Дэлгэрэнгүй
24 Х Золжаргал , Д.Ихбаяр , Ц. Пүрэвдорж Хөрсний макро хэсгийн органик нүүрстөрөгчийг тодорхойлох нь. 2021 Дэлгэрэнгүй
25 Д. Ихбаяр , Х. Золжаргал , Т. Тэлмэн Органик ихтэй хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох лабораторийн арга. 2021 Дэлгэрэнгүй
26 Ө. Ганзориг Говийн Бор, Цайвар Бор хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөц. 2021 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД