Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Цөмийн аналитик аргаСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар : 9136606

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2011-2013

Санхүүжилт: 142800.00 мян.төг

Түлхүүр үг : Нейтрон, электрон, гамма, тормозын цацраг, изотопон үүсгүүр, рентгенфлуоресценц, орчны бохирдол, холимог орон, микротрон, цацраг идэвх . тоосонцор, РМ2.5, РМ10, фактор анализ

Үр дүн

1. Нейтрон идэвхжлийн шинжилгээний аргаар электроны хурдасгуур МТ-22 ашиглан төрөл бүрийн дээжинд 238U –ыг 239Np изотопын 228 кэВ энергийн гамма шугамаар нь тодорхойлох нейтрон идэвхжилийн шинжилгээний арга боловсруулав.
2. алт олборлохтой холбоотойгоор орчны бохирдолд онцгой нөлөө бүхий хүнцлийг тодорхойлох гамма ба нейтрон идэхжлийн арга боловсруулав.
3. Идэвхжлийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай үзүүлэлтийн нэг болох нейтроны идэвхжлийн аргын мэдрэх чадварыг SL-1 стандартыг ашиглан МУИС-ийн ЦСТ-ийн микротрон МТ-22 хувьд Sc-45, Y-89, Gd-158, Tb-159, Dy-156, Er-170, Yb-174, La-139, Ce-140, Ce-142, Pr-141, Sm-154, Eu-151 изотопуудын хувьд үнэлэв.
4. Электроны хурдасгуур микротрон ашиглан эмнэлэгт хэрэглэгддэг цацрагт изотоп гаргах боломжийн талаар мэдээлэлийн эх сурвалжуудтай танилцаж, сонголт хийв.
5. Рентгенфлуоресценцийн шинжилгээний аргазүйг боловсронгуй болгох, тодорхойлох элементийн тоог нэмэгдүүлэх болон монгол орны эрдэс түүхий эдийн онцлогт тохирсон арга, аргачлал боловсруулах, хэрэглэхэд чиглэсэн туршилт судалгааны ажил гүйцэтгэж 4 арга боловсруулав.
6. Гамма спектрометрийн аргаар уран –радийн тэнцвэрээс үл хамааран байгалийн аливаа дээж дэх уран-238 –ын агуулгыг түүний шууд бүтээгдэхүүн тори-234-ын өгөх гамма шугамаар тодорхойлохаргын давуутайг харуулав. Уг аргаар цацраг идэвхийн шинжилгээг төрөл бүрийн дээжинд хийж гүйцэтгэв.
7. 2012, 2013 онд Улаанбаатар хотын агаарын тоосонцорыг судласан ажлаар олон шинэлэг үр дүнг гарган авав.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 С.Даваа, Д.Болортуяа “Рентгенфлуоресценцийн шинжилгээний онол, аргазүйн судалгаа 2012 Дэлгэрэнгүй
2 Б.Отгоолой, Г.Дамдинсүрэн, П.Зузаан, Д.Баатархүү “Гамма-Нейтрон” холимог орны төхөөрөмжийн хэрэглээ 2012 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 А.Каривай, П.Зузаан, М.В Густова Метод рентгенофлуоресцентного определения некоторых редкоземельных элементов и их корреляция с торием. 2011 Дэлгэрэнгүй
2 Z.Puzaan, S.Davaa Revenko, Report on the Third International Conference on X-Ray analysis, 20-24 August, Ulaanbaatar, Mongolia, X-Ray Spectrometry, 2013, 42 2012 Дэлгэрэнгүй
3 D.Bolortuya, P.Zuzaan, M.V Gustova, O.D Maslov Study of the correlation between the coal calorific value and coal ash content using x-ray fluorescence analysis 2013 Дэлгэрэнгүй
4 Sarath K.Guttikunda, Sereeter Lodoysamba, Baldorj Bulgansaikhan, Batdorj Dashdondog. Particulate air pollution in Ulaanbaatar, Mongolia. 2013 Дэлгэрэнгүй
5 P.Zuzaan, D.Bolortuya, S.Davaa, A.G Revenko “Estimation of Applicability of Scattered Radiation for XRF” 2013 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Б.Отгоолой, П.Зузаан, Г.Дамдинсүрэн Микротрон Дээр Гамма-Нейтроны Холимог Орноор Шарах Төхөөрөмж МУИС.ЭШБ. ФИЗИК №355(16), 2011 Дэлгэрэнгүй
2 Г.Дамдинсүрэн, Д.Баатархүү Дейтрон Дээр Явагдах Фото Урвалуудын Огтлолуудын Туршлагын Дүнгүүдийг Шалгах Асуудалд. Б.Отгоолой 2011 Дэлгэрэнгүй
3 Нейтроны нэг удаагийн сарнилаар устөрөгчийн агуулгыг тодорхойлох арга. Б.Отгоолой 2011 Дэлгэрэнгүй
4 Р.Маахүү, З.Очирбат, А.Минжигмаа, П.Зузаан, Б.Пүрэвсүрэн Фосфорит, нүүрсэнд гамма спектрометрийн аргаар хийсэн судалгааны дүнгээс 2011 Дэлгэрэнгүй
5 Г.Дамдинсүрэн, Д.Баатархүү “Гамма-Нейтрон” төхөөрөмж дээрх гамма цацрагийн болон дулааны нейтроны урсгалын харьцаа. Б.Отгоолой П.Зузаан 2012 Дэлгэрэнгүй
6 Б.Отгоолой, Р.Маахүү Гамма спектрометрийн аргаар байгалийн дээж дэх 238U –ыг тодорхойлох асуудалд. П.Зузаан 2012 Дэлгэрэнгүй
7 П.Зузаан, Г.Дамдинсүрэн, Д.Баатархүү Нейтрон идэвхжлийн аргаар 238U–ыг тодорхойлох 2012 Дэлгэрэнгүй
8 Н.Норов, Б.Отгоолой Ураны уурхайн цацрагийн аюулгүй байдал. 2012 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 S. Lodoysamba1, D. Shagjjamba2, C. A, G. Gerelmaa2, B. Bulgansaikhan4 Results of Source Apportionment by Receptor Modeling of Ulaanbaatar City Hasenkopf3 Дэлгэрэнгүй
2 П.Зузаан Рентгенофлуоресцентное определение урана в природных образцах. 2011 Дэлгэрэнгүй
3 Ts. Javzandolgor , D. Bolortuya, Ch. Buyantogtokh Measurement of Chemical Elements in Soil Samples Taken from the Areas Around Mining Industry, 2011 Дэлгэрэнгүй
4 C. A, S. Lodoysamba, B. Bulgansaikhan, D. P, G. Gerelmaa, D.Shagjjamba, M. A, J. L Hasenkopf Veghte Freedman Jimenez, and . Tolbert Preliminary results of an ongoing study characterizing physical and chemical properties of PM in one of the world’s most PM-polluted cities, Ulaanbaatar, Proceedings of the 18th International Joint Seminar on Regional Deposition Processes in the Atmosphere and Climate Change. 29-31 October Ulaanbaatar , Mongolia. P.220 2012 Дэлгэрэнгүй
5 S. Lodoysamba, D. Shagjjamba, C. A, G. Gerelmaa, B. Bulgansaikhan Hasenkopf Results of Source Apportionment by Receptor Modeling of Ulaanbaatar City, 2012 Дэлгэрэнгүй
6 S. Shinekhuu, P.Zuzaan, B.Bayaraa, B.Bayanjargal Karivai, X-Ray spectrum study for metamorphically changed rocks, 2012 Дэлгэрэнгүй
7 Ts. Zolbadral, Ts. Byambasuren Determination of rare elements scandium, gallium and germanium in coal by X-ray and atomic spectroscopy methods, 2012 Дэлгэрэнгүй
8 Ts. Amartaivan TXRF analysis of drinking water around Ulaanbaatar city, 2012 Дэлгэрэнгүй
9 A.Badmaarag, B.Bumaa, D.Sangaa, D.Baatarkhuu, P.Zuzaan Crystal structure study of Jade and Onyx in Mongolia 2012 Дэлгэрэнгүй
10 D.Bolortuya, P.Zuzaan Determination of Some Major and Minor Elements in REEs Ore Sample using secondary and Polarization Targets of EDXRF Spectrometry 2012 Дэлгэрэнгүй
11 D.Bolortuya, G.Gerelmaa, S.Lodoysamba, D.Shagjjamba, P.Zuzaan Result of the Determination of Minor and Trace Elements in Natural Soil using EDXRF method at Nuclear Research Center, NUM which was compared with the Worldwide XRF Proficiency Test 2012 Дэлгэрэнгүй
12 Delgerzul Lodoisamba, Hans Scheers, Benoit Nemery, Tim S. Nawrot, Claire de Burbure, Burmaajav Badrakh, Lodoysamba Sereeter, Suvd Batbaatar, Enkhjargal Altangerel. Assessment of the Health Impact of Particulate Matter Characteristics, Ulaanbaatar, Mongolia. 2012 Дэлгэрэнгүй
13 S. Lodoysamba C Pemberton-Pigott. Establishment of Stove Emission and Efficiency Testing Laboratory. 2012 Дэлгэрэнгүй
14 D.Bolortuya, P.Zuzaan A Study for Determination of Coal Ash by Elemental Composition using XRF and Calorific Value by Calculation 2012 Дэлгэрэнгүй
15 B. Bulgansaikhan , S. Lodoysamba , D. Shagjjamba, G. Gerelmaa Dynamic Variation of Ulaanbaatar Air Pollution. 2013 Дэлгэрэнгүй
16 S.Lodoysamba, D.Shagjjamba, G.Gerelmaa, T.Narantsetseg, B.Bulgansaikhan Ulaanbaatar City Air Pollution Problem and Solutions. 2013 Дэлгэрэнгүй
17 Г.Дамдинсүрэн, Б.Отгоолой, П.Зузаан, Д.Баатархүү “Установка для одновременного облучения гамма- квантами и нейтронами”, 2013 Дэлгэрэнгүй
18 P.Zuzaan, D.Bolortuya, S.Davaa, A.G.Revenko “Estimation of Applicability of Scattered Radiation for XRF” 2013 Дэлгэрэнгүй
19 P.Zuzaan, S.Lodoysamba, D.Shagjjamba, G.Gerelmaa, B.Bulgansaikhan Some Results of XRF Analysis in Aerosol Samples The 15th International Conference on Total Reflection X-Ray Fluorescence Analysis and Related Methods (TXRF) and The 49th Annual Conference on X-Ray Chemical Analysis, September 23-27, Osaka City University, 2013 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Г.Дамдинсүрэн, П.Зузаан, Б.Отгоолой, Р.Маахүү Фосфорит, түүний технологийн бүтээгдэхүүнд уран тодорхойлох цөмийн физикийн аналитик арга 2012 Дэлгэрэнгүй
2 Г.Дамдинсүрэн, П.Зузаан, Б.Отгоолой Идэрмөнх Нейтрон идэвхжилийн аргаар ховор шорооны зарим элемент тодорхойлох тохиромжтой нөхцлийг сонгох нь 2012 Дэлгэрэнгүй
3 Б.Отгоолой “Гамма цацраг болон дулааны нейтроноор нэгэн зэрэг шинжилгээ хийх арга” Г.Дамдинсүрэн 2013 Дэлгэрэнгүй
4 Б.Отгоолой, П.Зузаан “Гамма болон нейтрон идэвхжилээр нэгэн зэрэг хүнцлийг тодорхойлох асуудалд” 2013 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД