Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Дагуурын хээрийн биологийн олон янз байдлын харьцуулсан судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2012-2014

Санхүүжилт: 52,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Дагуурын хээр, Биологийн олон янз байдал, Бэлчээрийн доройтол, Хэнтий, Улз голын сав газар, Харьцуулсан судалгаа,

Үр дүн

Судалгаа хийсэн нутгаас:
- Хөрсний микроартропод: 47 овог, 55 төрөлд хамаарах 77 зүйл,
- Дээд ургамал: 36 овог, 101 төрөл, 138 зүйл
- Хөрсний макроартропод: 5 баг, 20 овог, 47 зүйлийн 106 зүйл,
- Эрвээхэй: өдрийн 5 овог, 30 төрлийн 52 зүйл, шөнийн 11 овог, 36 төрөл, 44 зүйл,
- Жижиг хөхтөн амьтан: 3 баг, 8 овог, 15 зүйл тус тус илрүүлж, тус бүрийн элбэгшлийг үнэлэв

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Б.Шефтеь, Р.Самъяа, Г.Пүрэв: С.Шар, Мелкие млекопитающие Даурской Степи на территорий Монголии Дагуурын хээрийн жижиг хөхтөн амьтны талаар өгүүлэл бэлтгэгдэж байна /Зоологический журнал, хэвлэлтэнд/. Дэлгэрэнгүй
2 I. Gundegmaa Enkhtuya O . S. Javkhlan Grazing effects on individual number and cover of Xanthoparmelia camtschadalis in Mongolia. Bcepoccийкой молодежной конференции с участием иностранных ученых, Новосибирск, 10-14 ноября .: 349-350 2014 Дэлгэрэнгүй
3 Tatyana V. Petrova, Eugeniy S. Zakharov, Ravchig Samiya, Natalia I. Abramson (): Phylogeography of the narrow-headed vole Lasiopodomys (Stenocranius) gregalis (Cricetidae, Rodentia) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences: an echo of Pleistocene prosperity Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research , 53 (2): 97-108 2015 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Р.Самъяа, П.Цэрэндаваа, Б.Шефтель, Э.Ундрахбаяр, М.Мюленберг (): Тайгын захын ойн жижиг хөхтөн амьтны тооны олон жилийн хэлбэлзэл, түүний шалтгаан. “Экологи-” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ, МУИС, Хуудас 109-115 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Р.Самъяа (): Биологийн олон янз байдлын судалгааны тулгамдсан асуудал. “Монгол орны биологийн төрөл зүйлийн судалгаа” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл. ШУА, Биологийн хүрээлэн, Ботаникийн хүрээлэн. х.60-78 2013 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Enkhtuya O Grazing effects on individual number and cover of Xanthoparmelia camtschadalis in Mongolia, Bcepoccийкой молодежной конференции с участием иностранных ученых. 10-14 ноября Новосибирск, Russia 2014 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Гүндэгмаа И Энхтуяа О Ургамалан бүлгэмдэлд бэлчээрлэлтийн нөлөөг Xanthoparmelia camtshadalis (Ach.) Hale-аар судлах асуудалд, ШУА, Ботаникийн хүрээлэнгийн онол аргазүйн семинар, VI. 30 2012 Дэлгэрэнгүй
2 Энхтуяа О Soil lichens- Xanthoparmelia camthschadalis as indicators of grassing pressure (On example of the Norivlin soum, Khentiei aimak), Монгол-Солонгосын хамтарсан онол практикийн бага хурал, Улаанбаатар.: VII. 27. 2013 Дэлгэрэнгүй
3 Гүндэгмаа И Мал бэлчээрлэлтийн эрчмийг Xanthoparmelia camtshadalis (Ach.) Hale-н харьцуулсан судалгаагаар илэрхийлэх боломж ШУА, ЕБСБХ-ийн Ботаникийн салбарын ургамлын аймаг ангилалзүйн лабораторийн онол аргазүйн семинар, IV.10 2015 Дэлгэрэнгүй
4 Enkhtuya O Сomparative study of lichens in different steppe pastures, Proc. of Int. conf International German Alumni Summer School Mongolia “Large scale natural landscapes in Mongolia under the pressure of climate change and competition for land and resources”, Mongolia 14 – 21 June , Ulaan Baatar . 2015 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД