Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монголын хүнд баяжигдах газрын ховор элементийн хүдрийг баяжуулах технологийн судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар : 9096116

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2017-2019

Санхүүжилт: 90,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Газрын ховор элемент, баяжуулалт, уусгалт, нийлбэр оксид, технологи

Үр дүн

Гадаргын хүдрийн эрдэс бүрдэл: нефелин-апатит-магнетит чулуулаг. Химийн найрлага: ∑TREO- 1.62%. Р 0.07-1.90%, Са 0.21-3.96%, (U+Th) 0.015% байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшинд.
-Гүний хүдрийн эрдэс бүрдэл: апатит, флюорапатит, Се-апатит, Sr-апатит, нефелин, Се-флюорапатит, хээрийн жонш, пирит г.м.
∑TREO- 2.50%. Р 0.83%, Са 8.32%, (U+Th) 0.024%.
-30.88%-ийн ∑TREO бүхий баяжмалын эрдэс бүрдэл: монацит (Ce, La, Pr, Nd, Sm, EuPO4), рутил, флюорит, куприт, кварц, барит, кальцийн фосфат. Химийн найрлага: СаО 11.80%, Р205 20.15%, SiO2 20.36%, хортой (Cu, Zn, As, Pb, V ) оксидууд 0.18%,(U+Th)-ын оксид 1.4·10-1%.
-10.2%-ийн ∑TREO бүхий баяжмалын эрдэс бүрдэл: монацит (Ce, La, Pr, Nd, Sm, EuPO4), флюорит, рутил, куприт, кварц, шохой, цинкит, гематит. Химийн найрлага: СаО 29.90%, Р205 14.48%, SiO2 31.30%, хортой (Cu, Zn, As, Pb, V ) оксидууд 0.24%,(U+Th)-ын оксид 1.4·10-2%.


Флотацийн аргаар 10.2% ба 30.88%-ийн ∑TREO бүхий баяжмал гарган авах технологийн заавар, схемийг боловсруулав.
-30.88%-ийн ∑TREO бүхий баяжмалын агуулгыг 40.5% хүртэл нэмэгдүүлэх матрицыг сонгон уусгах аргын нөхцлийг олов: Уусгагч 3.0 моль/л HCl, Т0С=90, хугацаа 180 мин, Х:Ш=1:3.5.

-Хүдэр, флотацийн баяжмал, боловсруулалтаар гаргаж авсан баяжмал, хатуу, шингэн хаягдалд үндсэн, дагалдах, хортой, цацраг идэвхит болон ГХЭ-ийг нэг бүрчлэн тодорхойлсон үр дүнг тайланд дэлгэрэнгүй оруулсан.

а). 10.2% ба 30.88%-ийн ∑TREO бүхий флотацийн баяжмалыг шүлтийн уусмалд уусган ∑TREO-ын агуулгыг 92.3% хүртэл нэмэгдүүлэх технологийн схем, зааврыг боловсруулав. Тохиромжтой нөхцөл: 22.5-45% NaOH-ын уусмал, Т0С=140-150, хугацаа 60 мин, Х:Ш=1:10, хутгалтын хурд 500 эрг/мин.
б). 30.88%-ийн ∑TREO бүхий флотацийн баяжмалыг H2SO4-ийн уусмалд уусган ∑TREO-ын агуулгыг 95.0% хүртэл нэмэгдүүлэх технологийн схем, зааврыг боловсруулав. Тохиромжтой нөхцөл: 6 моль/л H2SO4-ийн уусмал, Т0С=70, хугацаа 180 мин, Х:Ш=1:20, хутгалтын хурд 600 эрг/мин.
в). 30.88%-ийн ∑TREO бүхий флотацийн баяжмалыг HNO3-ийн уусмалд уусган ∑TREO-ын агуулгыг 98.0% хүртэл нэмэгдүүлэх технологийн схем, зааврыг боловсруулав. Тохиромжтой нөхцөл: 5 моль/л HNO3-ийн уусмал, Т0С=70, хугацаа 180 мин, Х:Ш=1:20, хутгалтын хурд 500 эрг/мин.

“Хөвүүлэн баяжуулах аргаар апатитын хүдрээс газрын ховор элементийн баяжмал гарган авах арга”, Ашигтай загвар: Мэдүүлгийн дугаар: 20-2020-0004382

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 3-ыг хэвлүүлж, илтгэл 3-ыг хэлэлцүүлэн хураангуй хэвлэгдсэн.

Удирдагч

Боловсролын доктор(PhD)


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Гүнчин Бурмаа Газрын ховор элемент (ГХЭ)-ийн флотацийн баяжмал 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Гүнчин Бурмаа Газрын ховор элементийн нийлбэр оксидын баяжмал 2019 Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Гүнчин Бурмаа, С. Ален, Түмэндэлгэр Аззаяа ГХЭ-ийн баяжмалыг HNO3-ийн уусмалд уусган 98%-ийн агуулгатай нийлбэр оксид гарган авах технологи 2019 Дэлгэрэнгүй
2 С. Ален, Гүнчин Бурмаа, Түмэндэлгэр Аззаяа ГХЭ-ийн баяжмалыг H2SO4-ийн уусмалд уусган 95%-ийн агуулгатай нийлбэр оксид гарган авах технологи 2019 Дэлгэрэнгүй
3 Түмэндэлгэр Аззаяа, Гүнчин Бурмаа, С. Ален ГХЭ-ийн баяжмалыг NaOH-ын уусмалд уусган 92%-ийн агуулгатай нийлбэр оксид гарган авах технологи 2019 Дэлгэрэнгүй
4 Н. Сугир-Эрдэнэ, Түмэндэлгэр Аззаяа, Гүнчин Бурмаа Апатитын хүдрээс флотацийн аргаар ГХЭ-ийн баяжмал гарган авах технологи 2019 Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Гүнчин Бурмаа ГХЭ-ийн баяжмалыг HNO3 болон H2SO4-ийн уусмалд уусгах туршилтын төхөөрөмжийн загвар 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Гүнчин Бурмаа ГХЭ-ийн баяжмалыг NaOH-ын уусмалд уусгах туршилтын төхөөрөмжийн загвар 2019 Дэлгэрэнгүй
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Гүнчин Бурмаа ГХЭ-ийн флотацийн баяжмалыг хүчилд уусган ГХЭ-ийн нийлбэр оксид гарган авах технологийг хэрэгжүүлэх явцад үүссэн шингэн хаягдлыг боловсруулан “Азот, фосфор, ГХЭ агуулсан бордоо гарган авах” 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Гүнчин Бурмаа ГХЭ-ийн флотацийн баяжмалыг шүлтэд уусган ГХЭ-ийн нийлбэр оксид гарган авах технологийг хэрэгжүүлэх явцад үүссэн шингэн хаягдлаас “Натрийн фосфат (Na3PO4) болон кальцийн фосфат гарган авах” 2019 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 С. Ален, Гүнчин Бурмаа, Түмэндэлгэр Аззаяа “ГХЭ-ийн баяжмалыг H2SO4-ийн уусмалд уусган 95%-ийн агуулгатай нийлбэр оксид гарган авах технологийн заавар” 2020 Дэлгэрэнгүй
2 С. Ален, Гүнчин Бурмаа, Түмэндэлгэр Аззаяа “ГХЭ-ийн баяжмалыг H2SO4-ийн уусмалд уусган 95%-ийн агуулгатай нийлбэр оксид гарган авах технологийн заавар” 2020 Дэлгэрэнгүй
3 Түмэндэлгэр Аззаяа, Гүнчин Бурмаа, С. Ален ГХЭ-ийн баяжмалыг NaOH-ын уусмалд уусган 92%-ийн агуулгатай нийлбэр оксид гарган авах технологийн заавар 2020 Дэлгэрэнгүй
4 Н. Сугир-Эрдэнэ, Түмэндэлгэр Аззаяа, Гүнчин Бурмаа Апатитын хүдрээс флотацийн аргаар ГХЭ-ийн баяжмал гарган авах технологийн заавар 2020 Дэлгэрэнгүй
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Н. Сугир-Эрдэнэ, Түмэндэлгэр Аззаяа, Гүнчин Бурмаа Хөвүүлэн баяжуулах аргаар апатитын хүдрээс газрын ховор элементийн баяжмал гарган авах арга 2020 Дэлгэрэнгүй
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Jadambaa Temuujin, Gunchin Burmaa, Batmunkh Davaabal, Dae-Sung Kim, Hyun Jin Lee Preparation of rare earth oxides from Synchysite oxidized ore by acid leaching 2017 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Гүнчин Бурмаа, С. Ален, Түмэндэлгэр Аззаяа, Ш. Нямдэлгэр “Газрын ховор элемент агуулсан хүдэр. эрдсийн шинж чанарын судалгаа 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Гүнчин Бурмаа, С. Ален, Түмэндэлгэр Аззаяа Хотгор ордын газрын ховор элементийн хүдэр ба эрдсийн шинж чанар 2018 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Г. Бурмаа, С. Ален, Түмэндэлгэр Аззаяа, Ш. Нямдэлгэр Газрын ховор элемент агуулсан хүдэр, эрдсийн шинж чанарын судалгаа 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Б. Алтансүх, Г. Бурмаа, Ш. Нямдэлгэр, Н. Ариунболор, Б. Ариунтуяа, К. Хага, А. Шибаяма “Апатитын хүдрээс газрын ховор элементийг гарган авах технологийн судалгаа” 2019 Дэлгэрэнгүй
3 С. Ален, Гүнчин Бурмаа, Түмэндэлгэр Аззаяа “Баяжмал дахь газрын ховор элементийн агуулгыг уусгах аргаар нэмэгдүүлэх боломж” 2019 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Гүнчин Бурмаа Баяжмал болон ГХЭ-ийн нийлбэр оксидод ГХЭ-ийг нийлбэр хэлбэрээр тодорхойлох титрлэлтийн арга 2020 Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД