Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Плюм-литосферийн харилцан үйлчлэлийн эхэн ба төгсгөлийн шатандахь шүлтлэг базальтын магмын эх үүсвэр, гарал үүсэл /Хойд Монголын Кайнозойн базальтын жишээндСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2016-2017

Санхүүжилт: 6,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : кайонозой, базальт, базанит, геохими, манти, царцдас, эклогит, харилцан үйлчлэл

Үр дүн

2016-2017 онуудад Хойд Монголын Хөвсгөл орчимд тархсан Кайнозойн базальтын судалгаагаар базанит, тефрит, трахибазальт зэрэг найрлагатай базальтын урсгал хожуу олигоценд (Pg32 27.95 – 26.68 сая жил ) эхэлж хожуу плиоценд (N2 4-6- сая жил ) сүүлийн урсгал явагдсаныг 40Ar/39Ar геохронологийн аргаар тогтоов. Базальтын геохимийн судалгаагаар базальтын эх үүсвэрт эрт шургасан далайн царцдасын хувирсан төрөл экологитын найрлагын оролцоог тогтоосон нь Хойд Монгол ба Сибирийн дор орших манти нь эртний далайн царцдасын шургасан материалиар баяжсан байгааг шинээр тогтоов. Энэ нь геологийн шинжлэх ухааны онолын түвшинг урагшлуулсан тул судалгааны ажлын зорилго биелэв .

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Кайнозойн базальтын эх үүсвэр дэх плюм-литосферийн харилцан үйлчлэл Дэлгэрэнгүй
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 A.B Perepelov, M.I Kuzmin Eclogite trace in evolution of Late Cenozoic alkaline basalt volcanism on the southwestern flank of the Baikal Rift Zone: 2017 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 O Javkhlan, A Takasu, M.F Kabir , D Batulzii. Multiple elements of metamorphism in the lens of ecologite-2 within marbles of Maikhan Tsakhir formation, lake zone, SW Mongolia. 2016 Дэлгэрэнгүй
2 А.В Перепелов, С.С Цепукова Роль эклогитового источника в эволюции позднекайнозойского щелочно-базальтого вулканизма северной Монголии и Южного Прибайкалья 2016 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 С.С Цепукова, А.В Перепелов Первые минералого-геохимические данные по эруптивно лавовому вулканическому центру Угуумур с включениями перидотитов и мегакристаллов 2016 Дэлгэрэнгүй
2 А.В Перепелов, М.И Кузьмин Гетерогенные источники Кайнозойского щелочного –базальтого вулканизма Северной Монголии 2016 Дэлгэрэнгүй
3 D Batulzii Granites emplacement in elliptic form pluton Khanbogd and 18O of granites. 2017. Современные направления развития геохимии. 2017 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Базальтын геохимийн гол ба ховор мөн газрын ховор элементүүд Дэлгэрэнгүй
2 Базальтын бүтцийг ГУУС-ийн Nikon Eclipse50 I POL микроскопт судлав. Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД