Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг анагаах эх үүсвэр болох нь Сибирь ба Монгол орны ургамлын алкалоид, дитерпениод, фенолт нэгдлийн чиглэгдсэн химийн трансформац ба бүтцийн анализСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2016-2017

Санхүүжилт: 9,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : трансформац, алкалоид, дитерпеноид, фенолт нэгдэл, спектроскопи, фармакологи, Umbelliferae, Ranunculaceae

Үр дүн

Э/ш өгүүлэл гадаад 3
Э/ш хурлын илтгэл гадаад 2

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ж. Ганбаатар, J. Ganbaatar Бауман Шульц Синтетические трансформации изохинолиновых алкалоидов. 1-(N-Алкил-1,2,3-триазол-4-ил)-6,18-эндо-этенодигидротебаин-гидрохиноны и триазолилнафтогидрохинонсодержащие бензофуроазоцины из тебаина. Химия гетероциклических соединений. – . – Т. 53. – № 8. – C. 913-919. V.Т. Bauman Shults. Synthetic transformations of isoquinoline alkaloids: 1-(N-alkyl-1,2,3-triazol-4-yl)-6,18-endo-ethenodihydrothebaine - hydroquinones and triazolylnaphthohydroquinone-containing benzofuroazocines from thebaine. Chem. Heterocycl. Compd V. 53. No 8. P.913-919. DOI: 10.1007/s10593-017-2145-2. 2017 Дэлгэрэнгүй
2 Э.Э Липеева, E.E Lipeeva Синтез и превращения 7-алкинилкумаринов. Химия гетероциклических соединений. – . – Т. 53. – № 12. – С. 1302-1309. А.V.Lipeeva, Shults. A study of plant coumarins 16. Synthesis and transformations of 7-alkynylcoumarins Chem. Heterocycl. Compd V. 53. No12. P. 1302-1309. DOI 10.1007/s10593-018-2210-5. 2017 Дэлгэрэнгүй
3 B.M Urbagarova, V.V Taraskin, E.E Shults, L.D Radnaeva, K.A Anenkhonov, N.V Boldanova, Zh Ganbaatar ‘’Biologically active compounds from the lipid fraction of Saposhnikovia divaricata’’ 2017 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 J Ganbaatar, O.Khorolnorov, L.D Radnaeva, V.V Taraskin, О.Yu Shilo ” FLAVONOIDS OF HEDYSARUM ALPINUM L. GROWING IN MONGOLIA” “Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности тувы и сопредельных регионов” 2017 Дэлгэрэнгүй
2 J Ganbaatar, E.E Shults, D.Batsuren, I.Yu Bagryanskaya, M.A Pokrovsky, A.G Pokrovsky Diterpenoid alkaloids of Delphinium and Aconitum genera from Mongolian and Siberian flora. 2017 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД