Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг анагаах эх үүсвэр болох нь.Сибирь болон Монгол оронд ургадаг ургамлын алкалоид, сесвитерпеноид ба феналт нэгдлийн чиглэгдсэн нийлэг трансформацСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2012-2013

Санхүүжилт: 6,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : трансформац, кумарин, алкалоид, лактон, спектроскопи, фармакологи, урвал, Umbelliferae

Үр дүн

1. Монгол Оронд ургадаг (Ferulopsis hystrix, Phlojodicarpus sibiricus и Ph. turchaninovii, Peucedanum baicalense, Angelica dahurica, Saposhnikovia divaricata) ургамлын фитохимийн судалгааг явуулсан бөгөөд уг судалгааны ажлын үр дүнд Сибирь ба Монголын эмийн ургамлын түүхий эдийн химийн найрлага, тэдгээрээс ялгасан зарим фурокумаринуудын цитохоруу чанарын судалгаа нь шинжлэх ухааны мэдлэгийн санд тодорхой хувь болон нэмэгдэж орох учир чухал ач холбогдолтой юм.
2. Төслийн хүрээнд ургамлаас ялгасан метаболитуудын чиглэгдсэн нийлэг транёформаци явуулах ажлууд хийгдсэн нь шинэ нийлэг эм үйлдвэрлэхэд тулгуур мэдээлэл болох ач холбогдолтой юм.
3. Терпеноидууд, алкалоидууд ба кумаринуудын урвалын болон биологийн идэвхийн талаар шинэ мэдээлэл бий болов. Судалгааны ажлууд дэлхийн түвшний багаж техник ашиглан хийгдсэн ба судалгааны дүнгээ хэвлүүлсэн ишлэгддэг гадаадын нэр бүхий сэтгүүлд нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт үүнийг гэрчлэх юм.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Е.А., А.В., Э.Э., Г.А. Махнева, Липеева, Шульц, Толстиков. Исследование растительных кумаринов. XIV. Каталитическое аминирование производных 7-гидроксикумаринов. Дэлгэрэнгүй
2 Э.Э Шульц Чернов, Ж. Ганбаатар, И.Ю Багрянская Cинтетические трансформации высших терпеноидов. XXXV. Cинтез аналогов индольных алкалоидов крининового типа на основе малеопимаровой кислоты. Дэлгэрэнгүй
3 В.В Тараскин, Л.Д Раднаева, Э.Э Шульц, О.А Аненхонов, Ж. Ганбаатар, С.В Жигжитжапова Исследование и выделение метаболитов растений семейства зонтичные Байкальского региона с целью получения биологически активных соединений с заданными свойствами. 2012 Дэлгэрэнгүй
4 E.E Shul, T.N Ganbaatar, Zh, I Yu Bagryanskaya, V.V Taraskin, L.D Radnaeva, B. Otgonsuren, G.A Tolstikov Plant coumarins. IX. Phenolic compounds of Ferulopsis hystrix growing in Mongolia. Cytotoxic activity of 8,9-dihydrofurocoumarins. 2012 Дэлгэрэнгүй
5 Э.Э Шульц, М.М Шакиров, Г.А Толстиков, А.В. Липеева Синтез (Z)-стирилфурокумаринов – гетероциклических аналогов комбретастатинов. Доклады академии наук 2012 Дэлгэрэнгүй
6 Zh Ganbaatar, E.E Shul, T.N Petrova, M.М. Shakirov , D. Otgonsuren, A.G. Pokrovsky , G.A. Tolstikov Монгол орны ургамлын Peucedanum baicalense-ийн фурокоумаринууд ба тэдгээрийн цитотоксик идэвхжил. 2013 Дэлгэрэнгүй
7 А.В Липеева, Э.Э Шульц, М.М Шакиров, Г.А Толстиков The study of plant coumarins. Xi. Cross-coupling reactions involving 2- (tosyl) oreozelone. 2013 Дэлгэрэнгүй
8 А.В Липеева, Э.Э Шульц,, М.М Шакиров,, Г.А Толстиков, И.Ю Багрянская Ургамлын коумариныг судлах. Xiii. 2,3,9-трисуб орлуулсан фурокоумарины синтез. 2013 Дэлгэрэнгүй
9 А.В Липеева, Э.Э Шульц, Е.А Махнёва, М.М Шакиров, Г.А Толстиков Ургамлын коумариныг судлах. XII. Өөрчлөгдсөн фурокоумарины 2- (1,2,3-триазолил) синтез 2013 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 J. Ganbaatar, D. Otgonsuren, V. Taraskin, D. Badamkhand Shults Radnayeva, Coumarins of Peucedanum hystrix growing in Mongolia. 2012 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 J. Ganbaatar, E.E Shults, D. Otgonsuren, V.V. Taraskin , L.D. Radnayeva, A.G. Pokrovsky , O.A. Anenkhonov , G.A. Tolstikov Coumarins of some Peucedanum and Saposhnikovia species growing in Siberia and Mongolia 2012 Дэлгэрэнгүй
2 V.V. Taraskin , L.D Radnayeva, E.E. Shults , D.V. Popov , O.A. Anenkhonov, J. Ganbaatar Flavanoids of Saposhnikovia divaricata growing in Buryatia 4 –th Annual Russian-Korean Conference 2012 Дэлгэрэнгүй
3 V. V Taraskin , L.D Radnayeva , E.E Shults , J. Ganbaatar, O.A Anenkhonov ”Current issues of natural producrs chemistry and biotechnology”, Novosibirsk, Russia 2012 Дэлгэрэнгүй
4 S.S., E.E., G.A. "Current Issues of Natural Products Chemistry and Biotechnology" 18-21 2012 Дэлгэрэнгүй
5 V.E. Romanov, G.R. Sabankulova, E.E. Shults, G.A. Tolstikov "Current Issues of Natural Products Chemistry and Biotechnology" 18-21 2012 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД