Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Сибирь болон Монгол оронд ургадаг зарим ургамлаас ялгасан алкалоид кумарин ба сесквитерпенүүд чиглэгдсэн нийлэг трансформац нь гол аюултай өвчнийг анагаах бэлдмэлүүдийг нийлэгжүүлэхэд шинжлэх ухааны суурь судалгаа болгох ньСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар : 17000073

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2010-2010

Санхүүжилт: 8,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : трансформац, кумарин, алкалоид, лактон, спектроскопи, фармакологи, урвал, Umbelliferae

Үр дүн

1. Сибирь ба монгол оронд ургадаг шүхэртний (Umbelliferae) овгийн зарим зүйл ургамлуудаас кумарины шинэ эх үүсвэрийг олж илрүүлэв. Эдгээр нэгдлүүдийг химийн хувиралтад ашиглаж шинэ мэдээллийн санг буй болгов. Зарим уламжлалуудын цито-хоруу чанарыг судлав.
2. Фурокумарины нийлэг трансформацийг явуулах. Орозелоны уламжлалуудын 9-аминометилээр халагдсан трифталатыг аминжүүлэх урвал ба Хекийн урвалыг судлах. Нэгдлүүдийн антидепрессив чанарыг судлав.
3. Ацетилгармины фенацилбромидтай явагдах урвалыг судлав.
4. 11 Н-индолизино [8,7-Ь] индол ба түүний уламжлалуудыг нийлэгжүүлэх арга зүйг боловсруулав.
5. Метилен лактоны пиримидины уламжлал гетарилгалогенидтай урвалдах кросс- хослолтын урвал дээр үндэслэгдсэн сесквитерпений лактоны гетероцагирагт уламжлалуудыг нийлэгжүүлэв.
6. Лактоны уламжлалуудын цитотоксик ба хавдрын эсрэг мэдээллийг гарган авав.
7. Судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэв, эрдэм шинжилгээний бага хуралд илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв


Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 В.Е Романов, Э.Э Шульц, М.М Шакиров, Г.А Толстиков Исследование алкалоидов флоры Сибири и Алтая. Сообщение XVIII. 2-Ацетамидо-5-[2-(пиридил-3-ил)винил]бензоаты в синтезе индолизинов антранилатного типа 2011 Дэлгэрэнгүй
2 А.В Липеева, Э.Э Шульц, М.М Шакиров, Г.А Толстиков, И.Ю. Багрянская Исследование растительных кумаринов. Сообщение 6. Синтез производных 3-винилфурокумаринов на основе ореозелона. 2011 Дэлгэрэнгүй
3 А.В Липеева, Э.Э Шульц, М.М Шакиров, Г.А Толстиков Исследование растительных кумаринов. Сообщение 7. Аминирование трифлата ореозелона. 2011 Дэлгэрэнгүй
4 Э.Э Шульц, А.В Беловодский, М.М Шакиров, А.Г Покровский, М.А Покровский, Г.А Толстиков, Ю.В. Гатилов Синтетические трансформации сесквитерпеновых лактонов. Сообщение 4. Cинтез и превращения гемм-дихлорциклопропилзамещенных производных изоалантолактона. 2011 Дэлгэрэнгүй
5 J. Ganbaatar , E.E Shults , L.D Radnayeva , D.Otgonsuren , G.A. Tolstikov Plant coumarins of some Apeaceae species in Siberia and Mongolia 2011 Дэлгэрэнгүй
6 Э.Шульц, Ж. Ганбаатар, Т.Н Петрова, M.М Шакиров, А.Г Покровский, М.А Покровский, Г.А Толстиков , И.Ю. Багрянская Исследование растительных кумаринов IX*. Фенольные соединения Ferulopsis hystrix Bunde, произрастающего в Монголии. 2011 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 J. Ganbaatar, E. E Shults , D. Otgonsuren, D. Badamkhand, L.D Radnaeva , V. Taraskin Coumarins of Peucadanum hystrix growing in Mongolia 2011 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 J. Ganbaatar, E.E. Shults, D. Mungunnaran, A. Tuvshintugs, G.A. Tolstikov Plant Coumarins of Some Apeaceae Species Growing in Siberia and Mongolia 2010 Дэлгэрэнгүй
2 J. Ganbaatar, E.E Shults, L.D Radnaeva , R. Mungunnaran , A. Tuvshintugs , V.V Taraskin Coumarins of Phlojodicarpus sibiricus and Peucedanum terebinthaceum growing in Buryaria and Mongolia 2010 Дэлгэрэнгүй
3 А.В. Липеева, Э.Э. Шульц, Г.А. Толстиков Синтез 3-замещенных фурокумаринов. 2010 Дэлгэрэнгүй
4 А.В. Беловодский Синтетические трансформации сесквитерпеновых лактонов эудесманового типа. 2010 Дэлгэрэнгүй
5 В.Е. Романов, Э.Э. Шульц, Г.А. Толстиков Синтез “гибридных” структур на основе дитерпенового алкалоида лаппаконитина и метилантранилата. 2010 Дэлгэрэнгүй
6 J. Ganbaatar, E.E. Shults, L.D. Radnaeva, R. Mungunnaran, A. Tuvshintugs, V.V. Taraskin Coumarins of Phlojodicarpus sibiricus growing in Byryatia and Mongolia 2010 Дэлгэрэнгүй
7 J. Ganbaatar, E.E. Shults, L.D. Radnaeva, R. Mungunnaran, A. Tuvshintugs, V.V. Taraskin Coumarins of Peucedanum terebinthaceum growing in Byryatia and Mongolia. 2010 Дэлгэрэнгүй
8 J. Ganbaatar, E.E. Shults, L.D. Radnaeva, D. Otgonsuren, V.V. Taraskin, D. Mungunnaran, D. Badamkhand Coumarins of Phlojodicarpus sibiricus 2010 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 J. Ganbaatar, E.E. Shults., L.D Radnaeva , D. Otgonsuren, V. Taraskin Coumarins of Peucedanum hystrix 2011 Дэлгэрэнгүй
2 E. Bumantsetseg, J. Ganbaatar, B. Selenge Coumarin compounds from the roots of Peucedanum baicalence Koch. Ховдский государсвенный университет. 2011 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ацетилгармины фенацилбромидтай явагдах урвалыг судлав. 11H-индолизино [8,7-b ] индол ба түүний уламжлалуудыг нийлэгжүүлэх 2009 Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД