Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ашигт малтмалын уурхайн хаягдлыг барилгын материалын үйлдвэрлэлд ашиглах инновацийн механизм /ОХУ, Монгол улсын уулын баяжуулах үйлдвэрийн жишээн дээрСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2015-2017

Санхүүжилт: 12,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : байгалийн нөөц ашиглалт, байгаль орчны бохирдол, экологийн хохирол, экологийн хуримтлагдсан хохирол, хаягдал ашиглалт

Үр дүн

1. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, экологийн хохирлын эдийн засаг, нийгмийн үр нөлөөг тооцох аргачлал
2. Байгалийн нөөц ашиглалтын эдийн засгийн системийн хүрээнд бүс, газар нутаг, эрсдэлтэй цэгүүдийн бохирдлын онцлог хэв шинж, экологийн хохирлын хэлбэр, бүтцийг тодорхойлолт
3. Экологийн бохирдол, хор хөнөөлийг арилгах арга хэмжээний зардлыг тооцоолох аргачлал
4. Экологийн хор уршгийг арилгахад чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэслэлийг зөв бодитой тодорхойлох, эрсдэл бүхий бүс, газар нутаг, цэгүүдийн тогтоож, ангилал, бүртгэл хийх зөвлөмж
5. Экологийн хор хөнөөлийг арилгах чиглэлээр төр-бизнес-шинжлэх ухаан-боловсрол болон иргэд, олон нийт хамтран ажиллах механизмийн загвар
6. Байгаль орчны бохирдлын өндөр эрсдэл бүхий цэгүүдэд нөхөн сэргээлт хийх хөрөнгө оруулалтын төсөл сонгон шалгаруулах, хэрэгжүүлэх аргачлал
7. Байгаль орчны бохирдлын арилгах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төслүүдийн үр ашгийг үнэлэх аргачлал
8. Экологийн хохирлын нөхөн олговор, экологийн сан, даатгал болон төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалтын төсөл гэх мэт арга хэрэгслүүдийг агуулсан эдийн засгийн механизм бүрдүүлэх санал зөвлөмж

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 И.М Потравный, Д.В Новиков Эколого-ландшафтное управление природопользованием. Монография 2016 Дэлгэрэнгүй
2 Новоселов А.Л Новоселова И.Ю Потравный И.М Мелехин Е.С. Экономика и управление природопользованием. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Изд-во ЮРАЙТ – 343 с. 2016 Дэлгэрэнгүй
3 “Экологийн хуримтлагдсан хохирлыг арилгах эдийн засгийн механизм”, Хамтын бүтээл, - УБ, он, 250 х. 2018 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Экологийн хохирлыг арилгах төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэслэлийг зөв бодитой тодорхойлох, эрсдэл бүхий бүс, газар нутаг, цэгүүдийн тогтоож, ангилал, бүртгэл хийхэд баримтлах зөвлөмж Дэлгэрэнгүй
2 Экологийн хохирлын нөхөн олговор, экологийн сан, даатгал болон төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалтын төсөл гэх мэт арга хэрэгслүүдийг агуулсан эдийн засгийн механизм бүрдүүлэх талаарх санал зөвлөмж Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Потравный И.М Даваахуу Нямдорж. Формирование фонда устойчивого развития территории при закрытии рудника горнодобывающего предприятия// Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. Сб. трудов к V межд. конф. – М.: Гриф и К с. 212-217. 2015 Дэлгэрэнгүй
2 Потравный И.М Даваахуу Нямдорж. Экономическая оценка накопленного экологического ущерба при закрытии рудника горнообогатительного предприятия// Экология. Экономика. Информатика. Сб. статей III Всеросс. конф. «Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем». Т. 2. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального ун-та с. 505-510 2015 Дэлгэрэнгүй
3 Потравный И.М Даваахуу Нямдорж. Экономическая оценка влияния горных работ на окружающую среду в проектном анализе// Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. Материалы VI межд. научно-практ. конф. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» с. 158-164. 2016 Дэлгэрэнгүй
4 Гассий В.В Баттувшин Г Потравный И.М. Инновационные подходы и технологии в развитии региональной экономики: современная российская практика// Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова №1 (85), с. 130-138. 2016 Дэлгэрэнгүй
5 Ариунжаргал Б Оюунцэцэг Л. Аналитическая модель внедрения инноваций при управлении проектами в строительстве, Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. Материалы YII международной научно-практической конференции, РЭУ им. Г. В. Плеханова с. 55-63 2017 Дэлгэрэнгүй
6 Потравный И.М Даваахуу Н Оюунцэцэг Л. Инновационные аспекты использования ресурсов техногенных месторождений для производства строительных материалов, “Менежмент ба Инноваци” ЭШ-ний сэтгүүл, ШУТИС, БАТС №3 2017 Дэлгэрэнгүй
7 Потравный И.М Гусев А.А. Интеграция окружающей среды в экономику: анализ немецкого опыта// Эколого-экономические проблемы развития регионов и стран (устойчивое развитие, управление, природопользование). Материалы 14 межд. научно-практ. конф. Российского общества экологической экономики. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН c.48-52 2017 Дэлгэрэнгүй
8 Потравный И.М Вега А.Ю. К вопросу о ведении государственного реестра объектов накопленного экологического ущерба в управлении природопользованием// Эколого-экономические проблемы развития регионов и стран (устойчивое развитие, управление, природопользование). Материалы 14 межд. научно-практ. конф. Российского общества экологической экономики. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН С. 394- 398. 2017 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Potravnyy I.M Gassiy V Gengut I.B. Liquidation of Accumuladet environmental Damage objects based on the Project approach// Recent trend in Science and Technology management, №1, v. 1. – pp. 55-66. Дэлгэрэнгүй
2 Potravny I Davaahuu Nyamdorj. Financial Support for innovative Solutions for sustainable Development of the Mining Enterprises in the Context of Mine Closure (for Example, CJSC «Company Erdenet»)// ICIED : The International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development. Proceedings. – Ulaanbaatar: Mongolian University of Science and Technology – pp. 13-15. 2015 Дэлгэрэнгүй
3 Potravny Ivan, Davaakhuu Nyamdorj, Gengut Igor. The possibility of substitution of natural raw materials of technogenic resources in the innovation economy// Management & Innovation. Scientific Journal. Mongolian University of Science and Technology. Ulaanbaatar №1 (001). pp. 158-161. 2016 Дэлгэрэнгүй
4 Potravny I Zhalsaraeva E Sukhorukova I Davaakhuu N. Economic-Mathematical Model of the Influence of Environment and Production Characteristics of the Mining Enterprise (on the example of Erdenet Corporation)// Management & Innovation. Scientific Journal. MUST: Mongolian University of Science and Technology №2 (004). pp. 118-121 2017 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Потравный И.М Даваахуу Нямдорж. Формирование фонда устойчивого развития территории при закрытии рудника горнодобывающего предприятия// Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. V межд. конф. 2015 Дэлгэрэнгүй
2 Потравный И.М Гусев А.А. О типологии объектов накопленного экологического ущерба в системе экономики природопользования// Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды. III межд. научно-практ. конф. Российского общества экологической экономики. 2015 Дэлгэрэнгүй
3 Потравный И.М Даваахуу Нямдорж. Экономическая оценка влияния горных работ на окружающую среду в проектном анализе// Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. Материалы VI межд. научно-практ. кон. ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 2016 Дэлгэрэнгүй
4 Potravnyy I.M Gassiy V Gengut I.B. Liquidation of Accumuladet environmental Damage objects based on the Project approach// Recent trend in Science and Technology management. 7 th International Conference. Held by SCIEUERO in London 23-29 January 2017 Дэлгэрэнгүй
5 Потравный И.М Алихаджиева Д.Ш. Характеристика инвестиционных проектов по их вкладу в решение эколого-экономических проблем// Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: VII межд. научно-практ. конф РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Potravny I Davaahuu Nyamdorj. Financial Support for innovative Solutions for sustainable Development of the Mining Enterprises in the Context of Mine Closure (for Example, CJSC «Company Erdenet»)// ICIED : The International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development. – Ulaanbaatar, MUST, 14-15 May, 2015 Дэлгэрэнгүй
2 Gassiy V Gengut I Innovative approaches to the formation of industrial clusters in the Mining industry»)// ICIED : The International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development. – Ulaanbaatar, MUST, 14-15 May, 2015 Дэлгэрэнгүй
3 Potravny Ivan, Davaakhuu Nyamdorj, Gengut Igor. The possibility of substitution of natural raw materials of technogenic resources in the innovation economy// ICIED : International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development. – Ulaanbaatar, MUST, 11-12 May, 2016 Дэлгэрэнгүй
4 Davaakhuu N Alnykina E Innovative approaches to the development of the contaminated territories on the basis of the principles of "Green" economy // ICIED : International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development. – Ulaanbaatar, MUST, 11-12 May, 2016 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, экологийн хохирлын эдийн засаг, нийгмийн үр нөлөөг тооцох аргачлал Дэлгэрэнгүй
2 Экологийн бохирдол, хор хөнөөлийг арилгах арга хэмжээний зардлыг тооцоолох аргачлал Дэлгэрэнгүй
3 Байгаль орчны бохирдлын өндөр эрсдэл бүхий цэгүүдэд нөхөн сэргээлт хийх хөрөнгө оруулалтын төсөл сонгон шалгаруулах, хэрэгжүүлэх аргачлал Дэлгэрэнгүй
4 Байгаль орчны бохирдлын арилгах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төслүүдийн үр ашгийг үнэлэх аргачлал Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД