Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг эмчлэх агентуудыг нийлэгжүүлэхэд эх үүсвэр болох ньСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар : 17000073

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2008-2009

Санхүүжилт: 4000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : трансформац, кумарин, алкалоид, спектоскопи, фармакологи, Umbelliferae

Үр дүн

-Шүхэртний овгийн жав ба гантөмөр ургамлаас кумарины шинэ эх үүсвэрүүдийг олж илрүүлэв. Зарим кумарины химийн нийлэг трансформацийн урвалыг явуулсан ба гарсан үр дүн нь бүтэц-идэвх гэсэн харилцан хамаарлын зүй тогтлыг танин тодруулахад онолын шинэ мэдээлэл буй болгов;
- Фуранокумарины азот агуулсан уламжлалуудыг нийлэгжүүлсэн ба тэдгээрийн фармакологийн идэвхийг судлав;
- фурокумарин пеуцеданины шинэ макроцагирагт азот-, хүчилтөрөгч- ба хүхэр агуулсан уламжлалуудыг гарган авав; дитерпены изохинолины ба карболины алкалоид - 6,14-эндо-этено-тетрагидротебаин, 6,14-эндо-этено-дигидротебаин ба гармины шинэ химийн хувиралтуудыг явуулав;
- Зүрхний хэм алдалтын эсрэг үйлчилгээтэй төв мэдрэлийн тогтолцоог идэвхжүүлэгч нэгдлийг эрж хайх ажлын хүрээнд лаппаконитины шинэ уламжлалуудыг нийлэгжүүлэв.
- Мэдээ алдуулах үйлчилгээтэй, төв мэдрэлийн тогтолцоог идэвхжүүлэгч нэгдлийг эрж хайх ажлын хүрээнд бета-карболины алкалоидын (индолизино[8,7-b ]индолын уламжлалууд) шинэ уламжлалуудыг нийлэгжүүлэв
- Төслийг хэрэгжүүлэгчид анх удаа металлкомплекс катализын орчинд С-С и С-ТМ-холбоосыг үүсгэх арга зүйг фуранокумарин ба дитерпений алкалоидуудын жишээн дээр боловсруулав.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД