Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол орны нугын ургамалжлын хөдлөлзүйн судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2019-2020

Санхүүжилт: 5,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг :

Үр дүн

1.Урт хугацааны мониторингийн Мөнгөнморьт ойт хээрийн суурингийн эрдэм шинжилгээний бүтээл” эмхэтгэл
Татмын нугын бүлгэмдэлд мониторингийн судалгаа явуулсан 10 жилийн хугацаанд хийгдсэн ургамалжлын геоботаникийн, ургамалжлын зураглалын, ургамлын экофизиологийн, анатомын ашигт ургамлын зэрэг олон арван судалгааны дүнд бий болсон үр дүнгүүд, эрдэм шинжилгээний материалуудыг эмхэтгэгдэн хэвлэгдсэн болно.

2.Нугын ургамалжлыг бэлчээрт зохистой ашиглах биологийн үндэслэл” зөвлөмж
Татмын нугын үетэн алаг өвст бүлгэмдэлд явуулсан геоботаникийн судалгаа, ургамалжлын зураглал, зонхилох ургамлын ценопопуляцийн судалгаа зэрэг судалгааны үр дүнгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, судалгааны үр дүнд суурилсан нугын ургамалжлыг бэлчээрт ашиглах биологийн үндэслэл зөвлөмжийг боловсруулж, нугын ургамалжлын ашиглалтыг ургамлын биологийн хөгжлийн онцлогтой уялдуулан ашиглах боломж, бүлгэмдлийг хэт талхлагдахаас сэргийлэх, хамгаалах, зохистой ашиглах талаар зөвлөж, цаашид авах арга хэмжээний талаар зөвлөн оруулсан болно.

3.Мөнгөнморьтын сумын байгалийн ургамлын олон янз байдал өнгөт цомог” -т ургамлуудад хийгдсэн судалгааны онол аргазүйн дагалдах ном “Нугын ургамлын ценопопуляци” номын хамт
Энэхүү өнгөт цомогт Төв баймгийн Мөнгөнморьт сумын нутагт тархдаг өндөр ач холбогдол бүхий 10 зүйл замаг, 15 зүйл мөөг, 17 зүйл хаг, 10 зүйл хөвд, 65 зүйл цоргот дээд ургамал нийт 120 орчим ургамлын латин монгол нэр, таних шинж тэмдэг, орчин зүй, тархалтыг өнгөт зургийн хамт багтаасан болно.

4.“Ургамалжын мониторинг судалгаа” баримтат 20 миутын кино

Өнөөгийн ойт хээрийн бүслүүрийн Мөнгөморьтын суурин ажиллаж буй нутагт 30 жилийн өмнө Монгол Оросын хамтарсан Биологийн Иж бүрэн экспедиц ажиллаж байсан ба бид үргэлжлүүлэн судалгааг сэргээж, мониторингийн суурин байгуулаж судалгаа явуулсан болно. Энд явагдсан ургамалжлын мониторингийн судалгааны үл ажиллагаа, явц, үр дүнг тусгасан “Ургамалжлын мониторинг судалгаа-10 жилд” баримтат киног хийж бүтээв. Тухайн үед судалгаа явуулж байсан ахмад зарим судлаачдын ярилцлага, дурсамжийг болон ШУА-ийн Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн суурингуудын үйл ажиллагаа, судалгааны үр дүнгүүдээс түүвэрлэн тусгасан болно. судалгааны үр дүн тусган оруулсан болно.

5.Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан
Мөнгөнморьтын мониторингийн ойт хээрийн сууринд хийгдсэн ургамалжлын болон ургамалжлын ценопопуляцийн судалгааны үр дүн нэгтгэгдэж дүгнэгдсэнУдирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ц Бөхчулуун, Н.Хэрлэнчимэг, Г.Бүрэнбаатар, О.Энхтуяа, С.Жавхлан, Э.Энхжаргал, Ө.Энхмаа , Н.Саруул Мөнгөнморьт сумын байгалийн ургамлын олон янз байдал”өнгөт цомог” түүнд орсон ургамлууддад хийгдсэн судалгааны онол аргазүйн гарын авлага 2020 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Н. Нарантуяа , Ч Хосбаяр, Б. Баяржаргал , О.Мөнхзул Татмын нугын үетэн алаг өвст бүлгэмдлийн биомассын хөдлөлзүйн судалгааны үр дүн. Дэлгэрэнгүй
2 Очирбат Алтангоо, Н.Нарантуяа, И.Түвшинтогтох, Ч.Хосбаяр, С.Отгонсүх, Н.Энхриймаа Мөнгөнморьтын ойт хээрийн суурин дахь ургамалжлын урт хугацааны мониторинг судалгааны үр дүн (2009-2019) 2020 Дэлгэрэнгүй
3 Н.Нарантуяа Татмын нугын үетэн алаг өвст бүлгэмдлийн ценопопуляцийн хөдлөлзүй. 2020 Дэлгэрэнгүй
4 Сүхбаатар Мөнхзул, Тулгаа Хосбаяр Мөнгөнморьтын ойт хээрийн суурингийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 2020 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД