Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Биологийн системд үүсэх чөлөөт радикалын судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2018-2019

Санхүүжилт: 6,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Чөлөөт радикал, Антиоксидант, Хэт авиа, Нил улаан туяа, Хэт ягаан гэрэл, соно, фотохемилюминесценц

Үр дүн

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Цайнаас ялгасан катехины антиоксидант идэвхийг хемилюминесценци, DPPH радикал болон UV, ИК шингээлтийн спектрийн аргаар тус тус тодорхойлов. 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Альбумин уургийн уусмалыг хэт ягаан туяагаар үйлчлэх үеийн фотохимийн идэвхийг үнэлэв. 2018 Дэлгэрэнгүй
3 Ургамлаар биосинтезийн урвал явуулан мѳнгѳний нанобѳѳмс гарган авч урвалын тохиромжтой нөхцөлийг тогтоов. 2018 Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 “ICNS-2018” conference book Дэлгэрэнгүй
2 Proceedings of 8th International Conference Дэлгэрэнгүй
3 “Nanomaterials and Technologies 2019 Дэлгэрэнгүй
4 Journal of physics 5 2019 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Шинжлэх Ухаан Академийн мэдээ сэтгүүл Дэлгэрэнгүй
2 ФТХ-ийн бүтээл Дэлгэрэнгүй
3 ХАБҮЛЛаборатори 2018 Дэлгэрэнгүй
4 Биофизик, Биоинформатикийн Үндэсний ЭШ- ний III Бага Хурлын Эмхтгэлд 2019 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 “ICNS-2018” conference book, Дэлгэрэнгүй
2 Proceedings of 8th International Conference Дэлгэрэнгүй
3 Nanomaterials and Technologies 2019 Дэлгэрэнгүй
4 Journal of physics 5 2019 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Шинжлэх Ухаан Академийн мэдээ сэтгүүл Дэлгэрэнгүй
2 ФТХ-ийн бүтээл Дэлгэрэнгүй
3 ХАБҮЛЛаборатори ЭШБХ-ын эмхэтгэл 2018 Дэлгэрэнгүй
4 Биофизик, Биоинформатикийн Үндэсний ЭШ-ний III Бага Хурлын Эмхтгэлд 2019 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Уусмалын хемилюминесценц 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Молекулын электроны шингээлтийн спектр 2019 Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД