Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын газруудын үйл ажиллагаа, технологийн шинэчлэлСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2010-2011

Санхүүжилт: 46,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : автотээврийн хэрэгсэл, автозасварын газар, багаж тоноглол, байршил, давтан сургалт, оношлогоо, технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хүний нөөц

Үр дүн

1-р үр дүн:
1. Улаанбаатар хотын автотээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааны чиглэл, байршил зүйн судалгаа 2. Улаанбаатар хотын автотээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ эрхэлдэг авто үйлчилгээний газруудын тоног төхөөрөмжийн судалгаа
З. Авто засварын байгууллагаар үйлчлүүлэгчид, тэдний санал бодол, хандлагын судалгаа.
4. Автозасварын газарт ажиллагсдын мэргэжлийн түвшин, давтан сургалтын талаар хийсэн судалгаа
5. Автозасварын газрууд дахь хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны судалгаа
6. Автомашины засварын газруудад "чанарын удирдлагын тогтолцоо" нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа
7. Дугуй засварын газруудын дугуйн хийн даралт хэмжиж байгаа байдалд хийсэн судалгаа
8. Автозасварын газрууд дахь хөдөлгүүр засварын судалгаа
9. Дизелийн түлшний аппаратур засварын газруудын судалгаа
10. Авто тээврийн газар, авто засварууд болон хэрэглэгчдийн нэгдсэн сүлжээ зохион байгуулах судалгаа
11. Автомашины засварын газруудад "чанарын удирдлагын тогтолцоо" нэвтрүүлэх зевлөмж
12. Улаанбаатар хотын автотээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааны чиглэл, байршил зүйн карт

2-р үр дүн:
1. Турбокомпрессорыг задалж угсрах болон хөдөлгүүрт тавих технологи
2. Турбокомпрессорын элэгдсэн эд ангиудыг сэргээн засварлах технологи
3. Турбокомпрессорт тэнцвэржүүлэг хийх технологи
4. Түлшний шууд цацалттай бензин хөдөлгүүр ((Ю1)-ийн техникийн үйлчилгээний технологи
5. Шууд цацалттай бензин хөдөлгүүр (GDO-ийн засварын болон задаргаа, угсаргааны технологи
6. Дизель хөдөлгүүрийн хуваарилах маягийн (боргоцой насос) насосны засварын технологи
7. Хуваарилах маягийн түлшний насосыг стенд дээр шалгаж, тохируулах технологи
8. Дизелийн Common rail түлшний системийн оношлогооны технологи
9. Дизелийн Common rail түлшний системийн засварын технологи Ю.Улаанбаатар хотын автозасварын газруудын тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах зөвлөмж

3-р үр дүн:
1. Ажиллагсдын мэргэжлийн сургалт, дахин сургалтын чиглэлээр хийсэн судалгаанд тулгуурлан автозасварын газарт ажиллагсдын өнөөгийн нөхцөлд байж болох сургалт, давтан сургалтын загвар боловсруулсан.
2. Автозасварын газар, нэгжид тавих хяналтын тогтолцооны загвар.

4-р үр дүн:
Мэдээллийн сангийн эхний хувилбарт төслийн үр дүнд боловсруулсан 10 технологийг оруулсан.

5-р үр дүн:
Авто тээврийн газар, мэргэжлийн хяналтын газар зэрэг төрийн захиргааны байгуулагууд, авто засварын газрууд, мэргэжлийн сургалтын байгууллага болон хэрэглэгчдийн дунд ажиллах нэгдсэн сүлжээ бий болгох судалгаа хийж аргачлал, төслийн тооцоо бий болсон.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Турбокомпрессорыг задалж угсрах болон хөдөлгүүрт тавих технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
2 Турбокомпрессорын элэгдсэн эд ангиудыг сэргээн засварлах технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
3 Турбокомпрессорт тэнцвэржүүлэг хийх технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
4 Түлшний шууд цацалттай бензин хөдөлгүүр (GDI)-viiiH техникийн үйлчилгээний технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
5 Шууд цацалттай бензин хөдөлгүүр (GDI)-MIIH засварын болон задаргаа, угсаргааны технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
6 Дизель хөдөлгүүрийн хуваарилах маягийн (боргоцой насос) насосны засварын технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
7 Хуваарилах маягийн түлшний насосыг стенд дээр шалгаж, тохируулах технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
8 Дизелийн Common rail түлшний системийн оношлогооны технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
9 Дизелийн Common rail түлшний системийн засварын технологи 2011 Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Автомашины засварын газруудад "Чанарын удирдлагын тогтолцоо" нэвтрүүлэх зөвлөмж 2011 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Улаанбаатар хотын автотээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааны чиглэл, байршил зүйн карт 2011 Дэлгэрэнгүй
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 K вопросу определения количества резиновой пыли, выбрасиваемой от протектора подержанных шин 2009 Дэлгэрэнгүй
2 Ш.Бямбаа//Братск Эксперименитальное исследование процесса торможения автомобилей 2009 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 B. Bayarsuren, G. Tsogtjarga Ап investigation for improving power performance by "WT" effect of spark ignition engine by "WAVE" simulation 2009 Дэлгэрэнгүй
2 Г.Цогтжаргал, Г.Энхбаяр/ГАвтотээвэр Дизелийн форсункны техникийн байдал утаанд хэрхэн нөлөөлөхөд хийсэн туршилтын үр дүн/Б.Баярсүрэн 85" ЭШБХ-ын эмхэтгэл УБ 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Г.Цогтжаргал, Ж.Мягмаржав, Н.Гомбосүрэн Хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлтүүд оруулах хоолойн уртаас хэрхэн хамаарахыг wave программаар симуляци хийж загварчлах 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Г.Цогтжаргал, Ж.Мягмаржав, Н.Гомбосүрэн// "LEGANZA I4E-TEC II" маркийн бензиний хөдөлгүүрт хийсэн туршилт судалгаа/ 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Б.Баярсүрэн//"Автотээвэр Авто засварын байгууллагын өнөөгийн байдлын судалгаа 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Б.Батмөнх// Автомашины тоормосны замд хийсэн судалгаа 2012 Дэлгэрэнгүй
7 Б.Батмөнх, Б. Баярсүрэн Засварын газруудын хөдөлмөрийн нөхцөлийн судалгаа/ 2012 Дэлгэрэнгүй
8 Э.Гантуяа, Б. Батмөнх Бензин хөдөлгүүрийн электрон удирдлагын датчикуудын техникийн байдал шатахууны зарцуулалтад нөлөөлөх 2012 Дэлгэрэнгүй
9 Б. Баярсүрэн, Б. Батмөнх Автозасварын газруудын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа 2012 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 An investigation forimproving power performamance by "WT" effect of spark ignition by "WAVE" simulation 2010 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 B. Bayarsuren, G. Tsogtjargal An investigation for improving power performance by "WT" effect of spark ignition engine by "WAVE" simulation 2009 Дэлгэрэнгүй
2 Г.Цогтжаргал, Г.Энхбаяр/ГАвтотээвэр Дизелийн форсункны техникийн байдал утаанд хэрхэн нөлөөлөхөд хийсэн туршилтын үр дүн 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Б. Баярсүрэн, Г. Цогтжаргал, Ж. Мягмаржав, Н. Гомбосүрэн Хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлтүүд оруулах хоолойн уртаас хэрхэн хамаарахыг wave программаар симуляци хийж загварчлах 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Б. Баярсүрэн "LEGANZA I4E-TEC II" маркийн бензиний хөдөлгүүрт хийсэн туршилт судалгаа/ 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Б. Баярсүрэн, Г. Цогтжаргал, Ж. Мягмаржав, Н. Гомбосүрэн Авто засварын байгууллагын өнөөгийн байдлын судалгаа 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Б. Баярсүрэн Автомашины тоормосны замд хийсэн судалгаа 2012 Дэлгэрэнгүй
7 Б.Батмөнх/ГТ/ээврийн Засварын газруудын хөдөлмөрийн нөхцөлийн судалгаа 2012 Дэлгэрэнгүй
8 Э.Гантуяа Бензин хөдөлгүүрийн элеетрон удирдлагын датчикуудын техникийн байдал шатахууны зарцуулалтад нөлөөлөх 2012 Дэлгэрэнгүй
9 Б. Баярсүрэн Автозасварын газруудын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа 2012 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД