Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Улаанбаатар хотын автозамын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах арга замСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2012-2013

Санхүүжилт: 75,673.0 мян.төг

Түлхүүр үг : автотээврийн хэрэгсэл, замын түгжрэл, загвар, унадаг дугуй, хөдөлгөөний эрчим, явган зорчигч, явган хүний зам, явган хүний гарц

Үр дүн

1/ Улаанбаатар хотын авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах төсөл болон унадаг дугуйн хэрэглээг дэмжих асуудлын судалгаа
- Хотын тээвэр ба унадаг дугуйн хэрэглээний талаар хийсэн судалгаа
- Унадаг дугуйн хэрэглээний талаарх бодлого, өнөөгийн байдал
- Унадаг дугуйн хэрэглээг дэмжих ямар бодлого баримтлах боломжтойг харуулсан зөвлөмж

2/ Судалгааны ажлаар Их Тойруу гол гудамжны дагуух явган замын ашиглалтын байдал, хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа хийж, өнөөгийн байгаа болон төлөвлөн барьж буй явган хүний зам хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, аюулгүй байдлын хэрхэн хангаж буй талаар үнэлгээ өгөв.

3/ Хөдөлгөөний эрчимийн тооллого хийх аргачлал боловсруулж Нарны гүүр, Энхтайваны гүүр, Энхтайваны гудамж, Гурвалжингийн гүүрэн дээрх 1 цаг бүрийн хөдөлгөөний эрчимийн тооллого хийсэн.

4/ Боловсруулсан загварт дараах зүйлүүдийг тусгав. Үүнд:
• Уулзвар дээр үүсэх түгжрэлийн байдлын математик загвар
• Зөвшөөрсөн тактын үед үүсэх түгжрэлийн интервалыг тодорхойлох
• Зөвшөөрөгдөх тактын хугацаанд уулзвар нэвтэрч амжаагүй тээврийн хэрэгслийн тоог тодорхойлох
• Уулзвар дээр түгжрэлийн дараалал үүсэх нь
• Түгжрэлийн дарааллын уртыг тодорхойлох нь
• Замын түгжрэлийн тархалтын хурдыг тодорхойлох
• Түгжрэлийн дараалалд тээврийн нэгж хэрэгслийн байрлалыг тодорхойлох
• Гүйцэж түрүүлэх үед үүсэх түгжрэлтийн байдлын судалгаа
7. Гүйцэж түрүүлэх үед үүсэх түгжрэлийн байдлын математик загвар

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Унадаг дугуйн хэрэглээг сайжруулах замаар замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах зөвлөмж 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Явган хүний хөдөлгөөн, явган замын байдал 2013 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Замын хөдөлгөөн дэх тээврийн урсгалын эрчимийн тооллого хийх аргачлал Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД