Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Үндэсний цэргийн стратеги, тактикийн асуудалд/1 номоор/Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2016-2017

Санхүүжилт: 50,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : стратеги, стратегич, батлан хамгаалах стратеги, зэвсэгт хүчний стратеги, стратегийн төрөл, төвшин, стратегийн удирдлага, стратегийн төлөвлөлт, стратегийн нөөц

Үр дүн

Монгол Улсын Үндэсний батлан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх батлан хамгаалах стратеги болон Зэвсэгт хүчний стратегийн онол, арга зүйн үндэс, тэдгээр стратегийг практик хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон нэг сэдэвт 2 боть бүтээл хэвлэгдэн нийтлэгдсэн.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Батлан хамгаалах стратеги Дэлгэрэнгүй
2 Зэвсэгт хүчний стратеги Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Зэвсэгт хүчний удирдлагын онол, түүний хэрэглээний практик асуудлын шинжилгээ Дэлгэрэнгүй
2 Зэвсэгт хүчний удирдлагын тогтолцооны шинэчлэл ба тулгамдаж буй асуудлууд Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Улсын цэргийн удирдлагын тогтолцооны уламжлал, сургамж Дэлгэрэнгүй
4 Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний улс төрийн дээд удирдлага, тулгамдсан зарим асуудал Дэлгэрэнгүй
5 Зэвсэгт хүчний төрийн захиргааны удирдлага ба тулгамдсан асуудал Дэлгэрэнгүй
6 Зэвсэгт хүчний цэргийн мэргэжлийн дээд удирдлагта, тулгамдсан асуудал Дэлгэрэнгүй
7 Зэвсэгт хүчний цэргийн мэргэжлийн удирдлага ба тулгамдсан асуудал Дэлгэрэнгүй
8 Гадаадын зарим орны Зэвсэгт хүчний удирдлагын тогтолцооны онцлог Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Цэрэг улстөрийн байдлыг үнэлэх арга зүй Дэлгэрэнгүй
2 Цэрэг стратегийн цагийн байдлыг үнэлэх арга зүй Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл

Уг хоёр боть бүтээлийг тууррвихад 400 шахам сурвалж, судалгааны бүтээл ашигласан болно.

Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД