Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Цахилгаан соронзон долгионы бохирдлын төлөв байдал,бохирдол бууруулах судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2017-2019

Санхүүжилт: 40,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Цахилгаан соронзон долгионы бохирдол, EMF, Оронгийн хүчлэг, Хүлцэх хамгийн их нөлөө, Үл ионжуулах цацраг

Үр дүн

1.Ард иргэдэд Цахилгаан Соронзон Долгион(ЦСД)-ны суурь ойлголтууд, түүний нөлөөлөл, энэ нөлөөллөөс зайлсхийхийн тулд хэрэглээгээ хэрхэн зөв зохицуулах зэрэг шаардлагатай мэдээллийг хүргэх өгөх зорилгоор гар утасны аппликейшин програм зохиож нийтэд үнэгүй түгээсэн.
2.ЦСД-ны оронгийн хүчлэгийн Хүлцэх Хамгийн Их Нөлөө(ХХН)-г тогтоосон үндэсний стандартыг олон улсын байгууллага болон гадаадын зарим улс орны стандарттай харьцуулан судалж Монгол улсын стандартыг шинэчлэх шаардлагатай эсэх талаар үнэлэлт, дүгнэлт гаргасан.
3.Улаанбаатар хот, түүний алслагдсан дүүргүүдийн хэмжээнд ажиллаж байгаа 2200 орчин радио давтамжтай ЦСД-ны үүсгүүрүүдийн мэдээллийн санг үүсгэж, энэ сангийн дагуу Windows програмын орчинд ажиллах хэрэглэгчийн интерфейс бүхий вэб програм хөгжүүлсэн.
4.Хөдөлгөөнт холбооны бааз станцууд байрлуулсан 18 сургууль, эмнэлэгийн гадаад, дотоод орчинд, мөн хэмжилт хийх шаардлагатай гэж үзсэн 17 байршлын нийт 500 орчим цэгт ЦСД-ны оронгийн хүчлэгийн түвшинг тодорхойлох хэмжилтүүд гүйцэтгэн, үр дүнг Монгол Улсад мөрдөж байгаа “MNS 5594:2015 стандартад заасан ЦСД-ны оронгийн ХХН-ний утгатай харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт гаргасан.
5.Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт 518, Багануур дүүрэгт 115, Налайх дүүрэгт 120, Гачуурт хороонд 107, Хонхор хороонд 100 цэгт тус тус ЦСД-ны оронгийн хүчлэгийн түвшинг тодорхойлох хэмжилтийг гүйцэтгэн, хэмжилтийн үр дүнгээр ЦСД-ны оронгийн хүчлэгийн тархалтын зураглал гаргасан.
6.ЦСД-ны оронгийн хүчлэгийн тархалтын зураглалыг Монгол улсын (27.5 В/м) болон ОХУ, БНХАУ-ын (6 В/м) ЦСД-ны оронгийн хүчлэгийн ХХН-ний утгатай харьцуулан, ЦСД-ны бохирдол байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн.
7.Цахилгаан соронзон долгионы үүсгүүрүүд, тэдгээрээс цацаргах ЦСД-ны оронгийн хүчлэгийн түвшинг хэрхэн хянах, ямар байгууллага, нэгж энэ үйл ажиллагааг хариуцах, хэрхэн зохион байгуулах талаар судлан санал, зөвлөмж боловсруулсан.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Намсалмаа Эрдэнэхүү Цахилгаан соронзон орон ба эрүүл мэнд 2018 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 П. Ууганбаяр, Ч. Оюу, Намсалмаа Эрдэнэхүү Үүрэн холбооны бааз станцаас үүсэх цахилгаан соронзон долгионы бохирдлыг бууруулах аргуудын судалгаа 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Намсалмаа Эрдэнэхүү, П. Ууганбаяр, Л. Эрдэнэбаяр Өгөгдсөн талбайд цахилгаан соронзон оронгийн хүчлэгийн түвшин тодорхойлох загвар хөгжүүлэлтийн зарим үр дүн 2019 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 П. Ууганбаяр, Ч. Оюу, Намсалмаа Эрдэнэхүү “Үүрэн холбооны бааз станцаас үүсэх цахилгаан соронзон долгионы бохирдлыг бууруулах аргуудын судалгаа 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Намсалмаа Эрдэнэхүү, П. Ууганбаяр, Л. Эрдэнэбаяр Өгөгдсөн талбайд цахилгаан соронзон оронгийн хүчлэгийн түвшин тодорхойлох загвар хөгжүүлэлтийн зарим үр дүн 2019 Дэлгэрэнгүй
3 Г. Энхбаяр, П. Ууганбаяр, Намсалмаа Эрдэнэхүү Measurement and evaluation of electromagnetic pollution from telecommunication towers in Ulaanbaatar city 2019 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД