Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол Улсад суурь тэтгэврийг нэвтрүүлэх боломж, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, загвар боловсруулахСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2019-2020

Санхүүжилт: 59,500.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Суурь тэтгэврийн даатгалд хамрах хүрээ, шимтгэл ногдуулах цалин хөлс

Үр дүн

1. Монгол улсад суурь тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэхтэй холбогдсон дараах суурь судалгааг хийв
- хүн ам зүйн өсөлт нас хүйсийн бүтэцийн
- цалин хөлсний өсөлтийн
- инфляцийн түвшний
- хүн амын амжиргааны баталгаажих түвшний
- өндөр хөгжилтэй улс орнуудын туршлага
2. Монгол улсад суурь тэтгэврийг туршин
нэвтрүүлэх боломжит загварыг 2 хувилбараар
боловсруулсан

Удирдагч

Боловсролын доктор(PhD)


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 М. Батхуяг, З. Ядмаа, А. Энхтуяа, Д. Далхжав Монгол Улсад суурь тэтгэвэрийн тогтолцоог нэвтрүүлэх арга зүй, загвар Дэлгэрэнгүй
2 М. Батхуяг, З. Ядмаа, А. Энхтуяа, Д. Далхжав “Монгол Улсад суурь тэтгэвэрийн шимтгэлийн боломжит хувь тогтоох үндэслэл Дэлгэрэнгүй
3 М. Батхуяг, З. Ядмаа, А. Энхтуяа Монгол Улсын тэтгэвэрийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага 2020 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 А. Отгончимэг Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд өөрчлөлт хийх боломж 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Г. Ууганбаяр, А. Энхтуяа Монгол Улсын тэтгэвэрийн даатгалын эрх зүйн харьцуулсан судалгаа 2020 Дэлгэрэнгүй
3 Б. Ганзаяа, З. Ядмаа Тэтгэврийн даатгалд олон шатлалтай тогтолцоог бүрдүүлэх нь 2020 Дэлгэрэнгүй
4 Н. Цэрэндулам, М. Батхуяг Хувийн тэтгэвэрийн санг хөгжүүлэх боломж 2021 Дэлгэрэнгүй
5 А. Мөнхжин, З. Ядмаа Монгол Улсын тэтгэвэрийн даатгалын тогтолцооны өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага 2021 Дэлгэрэнгүй
6 А. Энхтуяа, М. Батхуяг Тэтгэврийн даатгалын эрх зүйн орчны судалгаа 2021 Дэлгэрэнгүй
7 А. Отгончимэг Тэтгэврийн даатгалын санд хийсэн судалгаа /Өндөр насны дундаж тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломж 2021 Дэлгэрэнгүй
8 Б. Очирлхагва Тэтгэврийн даатгалыг хувийн хэвшил эрхлэх боломж 2021 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д. Далхжав Төрөөс эрхлэн гүйцэтгэх суурь тэтгэврийн санд төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ хуримтлуулах хөрөгийн аргачлал 2020 Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД