Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Хорин нэгдүгээр зууны монгол суралцагчийн цогц чадамжийн үнэлгээг боловсролын түвшингээр тогтоох ньСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2019-2021

Санхүүжилт: 72,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Цогц чадамж, цогц чадамжийн загвар, мэдлэг, ур чадвар, хандлага, үнэт зүйл, боловсролын түвшин

Үр дүн

1. Хорин дүгээр зууны монгол суралцагчийн суурь цогц чадамжийн “Тоонон” загвар. (Тус загварыг тайлангийн 103-105 дугаар хуудас дэлгэрэнгүй танилцуулсан байгаа).
2. Суралцагчийн цогц чадамжийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх арга, аргачлал (тайлангийн 67-77 дугаар тал, 10 хх зөвлөмж хэвлэгдсэн, 2020 он)
2. Боловсролын түвшин тус бүрийн (СӨБ, ББ, СБ, БДБ, ДБ 5 түвшний) цогц чадамж (тус бүтээгдэхүүнийг тайлангийн 119-148, нийт 380 цогц чадамжийг томьёолон бичсэн 5 бүтээгдэхүүн)
4. Боловсролын 5 түвшний цогц чадамжийг сургалтад буулган боловсруулсан тодорхой жишээ: СӨБ-ийн (насны үечлэлийн 36-60 сар), бага боловсролын (Монгол хэл), суурь боловсролын (Математик болон түүхийн), бүрэн дунд боловсролын (Байгалийн ухаан), дээд боловсролын бакалавр зэргийн хөтөлбөрийн (Химич бакалавр) гэсэн нийт 309 цогц чадамжийн томьёолол бүхий 6 бүтээгдэхүүн (тайлангийн 155-177 дугаар хуудас).

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Н. Оюунцэцэг Суралцагчийн цогц чадамжийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх арга зүй” 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Н. Оюунцэцэг Боловсролын түвшний цогц чадамжийн судалгаа 2020 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Н. Оюунцэцэг Хорин дүгээр зууны монгол суралцагчийн суурь цогц чадамжийн “Тоонон” загвар 2020 Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Н. Оюунцэцэг “Суралцагчийн цогц чадамжийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх арга зүй” 2020 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Н. Оюунцэцэг, Н. Норжхорлоо, А. Энхтогтох, М. Хүрэлтогоо Нийгэм, эдийн засгийн макро хүчин өөрчлөлтийн чиг хандлагын судалгааны үр дүн 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Н. Норжхорлоо, О. Мөнхжин Улс төрийн хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
3 О. Мөнхжин, Б. Баяржаргал Эдийн засгийн хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
4 Н. Оюунцэцэг, Д. Түвшинжаргал, Д. Пунцагсүрэн Нийгмийн хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
5 А. Энхтогтох Технологийн хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
6 Н. Оюунцэцэг, Б. Төртогтох, О. Мөнхжин Хүрээлэн буй орчны хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
7 М. Хүрэлтогоо, Д. Ганчимэг Хууль, эрх зүйн хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
8 Х. Энхжаргал, Д. Оюунгэрэл Ёс зүйн хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
9 Х. Энхжаргал Хүн ам зүйн хүрээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг шинжилсэн үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
10 Н. Оюунцэцэг, Х. Энхжаргал, Д. Ганчимэг, Т. Энхдөл, Н. Норжхорлоо, Д. Оюунгэрэл Монгол суралцагчийн эзэмших үнэт зүйлийн судалгааны үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
11 Н. Оюунцэцэг, Н. Норжхорлоо, О. Мөнхжин Монгол суралцагчийн цогц чадамжийн тохироцыг тандсан судалгааны зарим үр дүнгээс 2020 Дэлгэрэнгүй
12 П. Лхагвасүрэн, Н. Оюунцэцэг, А. Энхтогтох Цогц чадамжид суурилсан боловсролын асуудалд 2020 Дэлгэрэнгүй
13 Д. Ганболд, Д. Ганчимэг Бага боловсролын Эх хэлний цогц чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх боломж 2021 Дэлгэрэнгүй
14 Н. Норжхорлоо Сургуулийн өмнөх боловсролыд цогц чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх боломж 2021 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД