Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Төв Ази (ОХУ-Монгол улс)-ын эх газрын хуурай бүсүүдийн эрс тэс онцгой нөхцөлд спорт организмын дасан зохицох байдал, (basidiomycetes мөөгийн загвар зүйлийн жишээн дээр)Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2019-2022

Санхүүжилт: 36,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : дасан зохицох, вирусын эсрэг идэвх, базидиомицет мөөг, цөлжилт, экологи, ханд

Үр дүн

1. Судалгааны үр дүнд 27 овгийн 43 төрөлд хамаарах мөөгийн 68 зүйлийн цуглуулга хийсэн. Эдгээр зүйл мөөгөнд малгайт мөөг-29 зүйл, ур мөөг-12 зүйл, модны туруу мөөг-13 зүйл, дүлий мөөг-8 зүйл, уутат мөөг-6 зүйл байна. Тархалтаараа ялгаатай 8 амьдрах орчныг ангилж үзэхэд хамгийн цөөн зүйл тохиолдсон нь уулын хээр, ойн захад тус бүр 2 зүйл байсан бол хамгийн их тархалт нь хусан ойд 19 зүйл тохиолдсон байна. Тохиолдсон зүйлүүд нийт 11 өөр ургах орчноос тэмдэглэгдсэнийг ангилж үзэхэд хамгийн бага нь улиангар дээр 1 зүйл буюу 2 хувь байсан бол хамгийн их нь хөрсөн дээр 19 зүйл буюу 28 хувь нь байсан.
2. Эмийн мөөгийн зүйл, ДНХ-ийн баркод, амьдардаг орчин, ургадаг субсрат, эмчилгээний шинж чанар, вирусын эсрэг идэвхи, мэдээллийн эхийг хамарсан мэдээллийн сан бий болгосон.
3. Төслийн хүрээнд судалгааны үр дүнд тулгуурлан Web of Science, Scopus ишлэлийн системд орсон гадаадын болон ОХУ, МУ-ын шинжлэх ухааны сэтгүүлд нийт 18 өгүүлэл нийтлүүлсэн.
4.Төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны үр дүнгүүдийг нэгтгэн эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД