Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

GPS буюу байршил тогтоогч цогц хяналтын системийн нарийвчлалыг сайжруулж дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх ньСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2020-2022

Санхүүжилт: 8,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Байршил, GNSS, Arduino, траектори, микроконтроллер

Үр дүн

-40 +85 градуст ажиллах боломжтой электроникийн элемент ашиглан схемийг гарган авсан.
· GPS алдааг багасгаж нарийвчлалыг ихэсгэхийн тулд “KALMAN FILTER” ашигласан программ бичиж боловсруулан, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нэгийг бичсэн.
· Төхөөрөмжөөс ирсэн өгөгдлийг санд оруулж боловсруулалт хийн вебд суурилан хэрэглэгчдэд дүрслэн үзүүлж, өгөгдлүүдээр сан үүсгэн тодорхой хугацаанд хянах боломжтой болсон.
· Схемийн хэвийн ажиллагаа, сервер рүү холбогдох холболт, программын үйл ажиллагаануудыг туршин хэрэгжүүлж үзэн олон тоогоор үйлдвэрлэхэд бэлэн загвар гарган авсан.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД