Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол Улсын хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний орон зайн зүй тогтол, нөлөөлөх хүчин зүйлсСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2022-2024

Санхүүжилт: 47,500.0 мян.төг

Түлхүүр үг :

Үр дүн

•Шаардлагатай мэдээ материалыг цуглуулж зураглал, эцсийн тайлан бичихэд ашигласан.
•Тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулж бүлэг тус бүр дээр ашиглаж үнэлгээ хийсэн.
•Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн орон зайн төлөвлөлт-шийдлийн зураглал, суурь боловсруулалтын нэгдсэн мэдээллийн сан, УБ, 2022 он, 2.14GB
•Нийт 12 удаа ШУА, холбогдох яам, тамгын газар, эрдэмтэдтэй уулзалт, хурал зохион байгуулж судалгааны үр дүнг бодлого, төлөвлөлтөд оруулах саналыг дэвшүүлсэн. /эцсийн тайлан хавсралтаас харах/
•Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн орон зайн төлөвлөлт-шийдлийн зураглал, суурь концепци (Санал, бодлогын зөвлөмж), УБ, 2022 он, 145 хуудас.
•Нийт дотоодод 13, гадаадад 10 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн.
•Дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд 5 илтгэл, олон улсын хуралд 1 илтгэл нийт 6 илтгэл хэлэлцүүлсэн.
•“Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэс, нэгдсэн аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” сэдэвт 55 х.х бүхий эрдэм шинжилгээний эцсийн тайлан I, II боть бичсэн.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД