Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Сувилахуйн эмнэл зүйн сургалтын хэрэгцээ, орчин ба агуулгын судалгааСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 2156
Хамгаалсан он : 1986
Түлхүүр үг : хөтөлбөр, дотрын сувилахуй, сурах бичиг, сургалтын төлөвлөгөө

Аннотаци

Энэхүү судалгааны бүтээл нь удиртгал үндсэн хоёр бүлэг, үр дүн, хэлцэмж, дүгнэлт, ном зүй, товчилсон үгийн жагсаалт, хавсралтаас бүрдэх ба нийт 138 хуудастай хүснэгт 15, зураг 9, схем 5 бүдүүвч
2. сувилахуйн эмнэлзүйн сургалтын өнөөгийн байдал, хэрэгцээ, орчин, агуулгыг судалж, түүний технологийн шинэчлэлд тохирсон дотрын сувилахуйн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх. Гадаад болон өөрийн улс дахь сувилахуйн боловсрол олгож буй сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөө, дотрын сувилахуйн эмнэлзүйн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг харьцуулан судлах, сувилахуйн эмнэлзүйн сургалтын хэрэгцээ ба орчинг судлах, дотрын сувилахуйн хичээлийн сурах бичгүүдэд анализ хийх, дотрын сувилахуйн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг дипломын түвшинд шинэчлэн боловсруулах зорилтуудыг дэвшүүллээ.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 511
Сүүлийн сард 2
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :