Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн зах зээлийг сэтгэл зүйн үзүүлэлтээр сегментчлэх арга зүйн асуудал (арилжааны банкны жишээн дээр)Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4438
Хамгаалсан он : 2022
Түлхүүр үг : Зорилтот зах зээл, сэдэл, ойлгоц, хандлага, зан байдал, ой санамж, танин мэдэхүй

Аннотаци

Энэхүү судалгааны ажил нь хувь хүний сэтгэл зүйн сэдэл, ойлгоц, хандлага, ой санамж, танин мэдэхүй, зан байдал, болон хүн ам зүйн хэмжигдэхүүнээр хадгаламж эзэмшигчийн зах зээлийг сегментчлэх боломжтой эсэхийг судлах зорилго дэвшүүлсэн. Судалгаанд оролцогчдын насны тэнцвэртэй байдлыг хангасан 1800 гаруй хадгаламж эзэмшигчийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон ба судалгааны асуулга нь хувь хүний сэтгэл зүйн ялгаатай байдлыг хэмжигдэхүүн бүрээр тодорхойлох зорилготой 190 гаруй асуултыг өөртөө багтаасан болно. Зорилгодоо хүрэхийн тулд судалгааны өгөгдөлд фактор, кластер болон олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээнүүдийг хийсэн. Сэтгэл зүй, хүн ам зүйн үзүүлэлтээр ялгаатай үүссэн сегментүүдийг худалдан авах сонирхол болон хадгаламжийн үйлчилгээг сонгоход нөлөөлсөн хүчин зүйлээр нь харьцуулан судалж эцсийн үр дүнг гаргасан.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 38
Сүүлийн сард 4
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :