Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

"Монгол Ардын хувьсгалт цэргийн морьт дивизүүдийн түүхийн судалгаа"Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.9 Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 4541
Хамгаалсан он : 2023
Түлхүүр үг : хороо, морьт цэцэр, анги, отред

Аннотаци

Судалгааны бүтэц: Товчилсон үг, нэр томьеоны тайлбар, удиртгал, 3 бүлэг, 8 эүйл, төгсгөл, зөвлөмж, эш авсан эх сурвалжийн жагсаалтаас бүрдэнэ. "Монгол Ардын хувьсгалт цэргийн морьт диаизүүд байгуулагдах болсон түүхэн нөхцөл" -Монгол орон XX зууны эхэн уед Монголым гадаад, дотоод байдалд хоёр их гурнүүдийн нөлөөллийн хүрээнд ямар байр суурь эзэлж байсан 1928-1930 оны сүул уе хүртэл Монгол Улсын гадаад дотоод нөхцөл байдалтай уялдуупаи МАХЦ-ийн морьт дивизүүдийг хэрхэн байгуулж эхэлсэн ба байлдааны болон улс төрийн бэптгэл сургалт хэрхэн явагдаж байсан талаар архивын баримт материалуудад тулгуурлаи бичсэн
Хобрдугаар бүлэг "Улс орныг батлан хамгаалах үйлсэд морьт дивиэүүдийн гүйцэтгэсэн уүргийн судалгаа"-Монголын нийгмийн бүхий л давхаргыг хамарсан зэвсэгт бослогыг дарахад МАХЦ-ийн 1,
4. 10 дугаар морьт дивизүүдээс томилогдсон цэргийн анги, отрядууд хэрхэн оролцсон талаар дэлгэрэнгүй авч узсэн болно
Тухзйлбал Зэвсэгтбослогыгдарахад 1 мд-ийн 1 ба 2 мх, 1 ибх, бага даргын сургууль, 4 мд-ийн4 мх, 16 мс, 10 мд-ийн 8, 17 мх, отрядыи морьт цэрэг, хэрхэн оролцож, нам төрөес даалгасан үүргийг амжилттай биелуүлснийг архивын баримт, сурөалж судалгааны зохиолуудад тулгуурлан шинжилсэн болно.
Туүичлэн 1939 оны Халхын голын болон 1945 оны Чөлөөлөх дайнд морьт дивизүудийн гүйцэтгэсэн үүрэг, тэдгээрийн туршлага, сургамжийн талаар мөн архивын баримт, сураалж судалгааны зохиолд тулгуурлан шинжлэж, энэхүү явцад архивын хүний нуд хүрээгүй олон баримтыг судалгаа, шинжилгээний ажлын зргэлтэд оруулсан.
Гуравдугаар бүлэг "Монгол Улсын нийгэм цэргийн үйл хэрэгт морьт дивизүудийн оруулсан хувь нэмрийг үнэлэх нь"- Монголын Зэвсэгт хүчнээс эх орныхоо хөгжил дэвшилд оруулсан томоохом хувь нэмэр, иийгмийн амьдралд гүйцэтгэсэн нэг чухал үүрэг нь улс ардын аж ахуйд хэрэгцээтэй олон төрлийн мэргэжилтнийг хэрхэн бэлтгэжбайсан, Халхын голын дайн болон Чөлөөлөхдайнытуршлага сургамж цэргийн урлагийн хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулсан талаар дурдсан болно.
Төгсгелийн хэсэгт бүлгуүдийн нэгдсэн дүгнэлтийг бичиж, судалгаанаас гарсан зөвлөмжийг Зэвсэгт хүчний анги, байгууллага, Цагдаа, дотоодын цэрзг, Морин спорт гэж ангилан бичсэн.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 24

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 69
Сүүлийн сард 7
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :