Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Парламентын гишүүнийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах асуудалдСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.6 Улс төр судлал
Улсын дугаар : 4542
Хамгаалсан он : 2023
Түлхүүр үг : улс төр, парламен, эгүүлэн татах, сонгогчид, монгол

Аннотаци

Судалгааны ажлын бүтэц: Диссертаци нь удиртгал, хоёр бүлэг, зургаан дэд сэдэв, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Удиртгал хэсэгт судалгааны ажлын үндэслэл, зорилго, зорилт, онол арга зүйн үндэс, судлагдсан байдал, шинэлэг тал, ач холбогдлын талаар тусгасан болно.
Зорилго: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах асуудлыг улс төрийн шинжлэх ухааны үүднээс судлан шинжлэх, эгүүлэн татах боломжит хувилбарыг тодорхойлох зорилго тавьсан болно.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 3

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 25
Сүүлийн сард 6
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :