Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Онолт овогтой Аварзад

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Инженерийн ухаан, технологи

Бүтээлийн тоо: 10

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.