Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Гийвшинэн овогтой Наранцэцэг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 2

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Хөдөөгийн бираага /Thlaspi arvense L/ ургамлын фармакологийн судалгаа 1994 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.