Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Аюушхүү овогтой Хүү-Ухна

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 30

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Аюушхүү Хүү-Ухна, Т. Намсрай .Галт хэрэглэлийн хадгалалтын байдал, техникийн чанарт гарч байгаа өөрчлөлт
Өгүүлэл
1985 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Аюушхүү Хүү-Ухна .Монгол орны аюулгүй байдлыг хангахад дарь, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэх технологийг нутагшуулах шаардлага.
Өгүүлэл
2014 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Аюушхүү Хүү-Ухна, Т..Намсрай Нэн цэцтэй зэвсгийн хөгжлийн хандлага
Өгүүлэл
2003 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Аюушхүү Хүү-Ухна Артилерийн зэвсэглэлийг удаан хугацааны хадгалалтад тавих.
Өгүүлэл
1987 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Аюушхүү Хүү-Ухна, Т. Намсрай Оюуны багтаамж, технологи ба зэвсэгт хүчин
Өгүүлэл
2001 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Аюушхүү Хүү-Ухна 7.62мм пулемет ПКМ-ээр буудлага хийх үед үүсэх гацаа, түүний шалтгаан, арилгах арга зам
Өгүүлэл
1983 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Аюушхүү Хүү-Ухна Буудлагын зэвсэгт үзлэг хийх аргачлал
Өгүүлэл
1983 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Аюушхүү Хүү-Ухна, Э. Эрдэнэ-Очир Монгол орны нөхцөлд хар дарь үйлдвэрлэх технологи
Өгүүлэл
2003 Нийгмийн шинжлэх ухаан