Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Чулуунбат овогтой Сувдцэцэг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 1.6 Биологийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 30

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын A Redescription of Apatania mongolica Martynov, 1914 (Trichoptera: Apataniidae), Based on Materials from Southern Mongolia
Өгүүлэл
2010 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Туул голын усны чанарын өнөөгийн байдлыг макро сээрнуруугүйтнээр үнэлэх нь. .
Өгүүлэл
2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Evolution of the Terrestrial Habitat in Manophylax Species (Trichoptera: Apataniidae), with a New Species from Alaska.
Өгүүлэл
2010 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Монгол орны усны шавьжийн судалгааны тойм.
Өгүүлэл
2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын First records of the parasitic flies Carnus hemapterus and Ornithophila gestroi on Lesser kestrels (Falco naumanni) in Mongolia
Өгүүлэл
2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Caddisflies (Insecta: Trichoptera) of the Selenge River Basin, Mongolia
Өгүүлэл
2007 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, Ж. Морс. Монгол орны хоовгоны (Insecta: Trichoptera) судалгаа.
Өгүүлэл
2013 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Экосистемийн шинж чанарыг усны ёроолын макро сээрнуруугүйтний функциональ шинэ тэмдгээр тодорхойлох нь.
Өгүүлэл
2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Видовой состав высокогорной флоры Монгольского Алтая. Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии.
Өгүүлэл
2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Skating caddisflies of Mongolia
Өгүүлэл
2007 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Estimating occupancy and detectability of toad headed agamas at the periphery of their range in Mongolia.
Өгүүлэл
2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын The Trichoptera barcode initiative: a strategy for generating a species-level Tree of Life
Өгүүлэл
2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, ... нарын Caddisflies of Mongolia: Distribution and diversity.
Өгүүлэл
2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг Шатан орчмын ёроолын макро сээр нуруугүйтэн.
Өгүүлэл
2011 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг Монгол орны хоовгоны судалгаа ангилалзүйн асуудлууд.
Өгүүлэл
2011 Байгалийн шинжлэх ухаан
Чулуунбат Сувдцэцэг, Д. Буд Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын Ганга болон Дуут нуурын сээрнуруугүй амьтдын судалгаа.
Өгүүлэл
2019 Байгалийн шинжлэх ухаан