Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Эвсанаа овогтой Байгалмаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, 3.5 Бусад анагаах ухаан

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Гемодиализ эмчилгээтэй холбоотой гарах зарим хүндрэлийг судалсан нь 2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.