Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Оюунсуртал овогтой Эрдэнэсайхан

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Инженерийн ухаан, технологи, 2.11 Бусад инженерчлэл, технологи

Бүтээлийн тоо: 42

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Тракторын хөдөлгүүрийн түлшний бохирдлын судалгаа. Хөдөө аж ахуйн инженерийн шинжлэх ухаан, технологи сэтгүүл, ISSN-2415-3907, 2019 он №16 (01)
Өгүүлэл
2019 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Дизель хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлтэд шүүгч элементүүдийн бохирдлын нөлөөлөл.
Өгүүлэл
2021 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Farming tractor’s engine oil contamination САБИТ-2019, Секция-3,
Өгүүлэл
Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан The results of tractor fuel and oil contamination in mongolia. Сборник научных докладов XXIV Международного научно-практического форума Якутск. Новосибирск. 2022 г
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Хөдөлгүүрийн тосны бохирдлыг багасгах боломж.
Өгүүлэл
2020 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Хөдөө аж ахуйн трактор, комбайны хөдөлгүүрийн тосны бохирдлыг харьцуулан судалсан дүн.
Өгүүлэл
2020 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Монгол орны газар тариалангийн салбарт ашиглагдаж буй тракторын түлшний бохирдлын судалгаа.
Өгүүлэл
2021 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Газар тариалангийн салбарт ашиглаж буй тракторын түлш, тосны бохирдлыг ажлын төрлөөс нь хамааруулан судалсан дүн.
Өгүүлэл
2021 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Дизель хөдөлгүүрийн зарим үзүүлэлтэд шүүх элементүүдийн бохирдлын үзүүлэх нөлөө.
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Biodiesel making and Experimented Result from Waste cooking oil, in Mongolia.
Өгүүлэл
2015 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Дизель хөдөлгүүрийн түлшний шүүрний бохирдол үндсэн үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь.
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан International Journal of Emerging Engineering Research and Technology INDIA.
Өгүүлэл
2015 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Результаты загрязнения тракторного топлива и масла в агропромышленном секторе монголии.
Өгүүлэл
2022 Байгалийн шинжлэх ухаан
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Diesel engine fuel and oil contamination in the agriculture sector of Mongolia.
Өгүүлэл
Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Результаты загрязнения тракторного топлива и масла в агропромышленном секторе монголии.
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Оюунсуртал Эрдэнэсайхан Дизель хөдөлгүүрийн түлшний шүүрэнд зохиомол эсэргүүцэл үүсгэж туршсан дүн.
Өгүүлэл
2021 Инженерийн ухаан, технологи