Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Жинчин овогтой Нандагсамба

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Инженерийн ухаан, технологи, 2.11 Бусад инженерчлэл, технологи

Бүтээлийн тоо: 20

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Ухаалаг цахилгаан шугам сүлжээний бүтцийн загвар боловсруулах 2023 Инженерийн ухаан, технологи

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Жинчин Нандагсамба Улаанбаатарын ухаалаг сүлжээний загвар боловсруулах.
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба “Применения систем автомизаций распределения электроэнергии в распределительных сетях электроснабжения”
Өгүүлэл
Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба “DISTRIBUTION AUTOMATION SYSTEM OF THE ULAANBAATAR ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORK COMPANY”
Өгүүлэл
2019 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төлөв байдлыг үнэлэх систем.
Өгүүлэл
2021 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Улаанбаатарын ухаалаг сүлжээний загвар боловсруулах.
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Улаанбаатарын ухаалаг түгээх сүлжээний загвар боловсруулах.
Өгүүлэл
2020 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба “Применения систем автомизаций распределения электроэнергии в распределительных сетях электроснабжения”
Өгүүлэл
Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төлөв байдлыг үнэлэх систем.
Өгүүлэл
2021 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Улаанбаатарын ухаалаг сүлжээний загвар боловсруулах.
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төлөв байдлыг үнэлэх систем.
Өгүүлэл
2021 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Улаанбаатарын ухаалаг сүлжээний загвар боловсруулах.
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Ухаалаг хотын цахилгаан хангамжийн математик загвар боловсруулах..
Өгүүлэл
2019 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Ухаалаг хотын цахилгаан хангамжийн шийдэл.
Өгүүлэл
2019 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба “Ухаалаг хотын цахилгаан хангамжийн 6 талт сүлжээний шийдэл”
Өгүүлэл
2019 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Түгээлтийн автомат системийг нэвтрүүлэх, түүний ач холбогдол.
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Жинчин Нандагсамба “The Research on Neutral Grounding Scheme of UBEDN 35, 20 kV and 6. 10 kV Power Grid
Өгүүлэл
2019 Инженерийн ухаан, технологи
Жинчин Нандагсамба Дунд хүчдэлийн түгээх сүлжээний найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэхэд вакум таслуур бүхий автомат дахин залгагч хэрэглэх нь.
Өгүүлэл
2019 Инженерийн ухаан, технологи