Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монголын хүүхэд, залуучуудын цогц хөгжлийн оношилгооны суурь судалгааСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2019-2020

Санхүүжилт: 32,500.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Цогц хөгжил, бие бялдар, танин мэдэхүй, нийгэмшил, үзүүлэлт, чадвар, нас, хүчин зүйл, байршил, боловсрол.

Үр дүн

1. 3-17 насны хүүхдийн хөгжлийг суурь мэдээллийн санг 618 хувьсагчийн хүрээнд шинжилгээ хийх боломжтойгоор бүрдүүлсэн.
Моногорафи “Монгол хүүхдийн цогц хөгжлийн өөрчлөлт, нөлөөлж буй хүчин зүйлс” (Улаанбаатар, Хөвсгөл, Дорнод) -8хх
- 3-17 насны хүүхдийн хөгжлийн дундаж үзүүлэлттийг бие бялдар, нийгэмшил, танин мэдэхүйн чадвар бүрээр өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулсан тайланг Улаанбаатар , Хөвсгөл, Дорнод аймаг тус бүрээр боловсруулсан. (26.6хх; 32.9хх; 22.5хх).
- 6-17 насны хүүхдийн хөгжлийн дундаж үзүүлэлттийг бие бялдар, нийгэмшил, танин мэдэхүйн чадвар бүрээр өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулан өөрчлөлтийн тайлан боловсруулсан. Улаанбаатар, (8.1хх).
- 3-17 насны хүүхдийн хөгжилд нөлөөлж буй хүчин зүйлс/тайлан боловсруулсан (3.8хх).
2. Хүүхдийн хөгжлийг тодорхойлох арга, аргачлалыг цахим хувибартайгаар хөгжүүж БХ-ийн серверт байршуулсан (http://43.228.131.34/child)
3. Үр дүнгийн үзүүлэлтэд зааснаар нэг сэдэвт 2 бүтээл хэлэлцэгдэх байсан боловч нөхцөл байдалтай холбоотойгоор мэдээлэл гүйцэд цуглараагүй тул үлдсэн аймгаас мэдээлэл цуглуулж харьцуулж үр дүнг боловсруулах тул биелэгдээгүй. Диссертацийн агуулга арга зүй, явцыг БХ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтны хурлаар хэлэлцүүлсэн.
4. Хүүхдийн цогц хөгжлийн онцлогийн талаар 9 ЭШӨ хэвлэгдэж, 4 эрдэм шинжилгээний хуралд үр дүнгээ хэлэлцүүлсэн.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ТВ-ээр 3 удаагийн ярилцлага, Радиод 1 удаагийн ярилцлага, сонинд 1 удаагийн ярилцлага нийтлүүлсэн.
5. ЕБС-ийн багш нарт зориулсан 3 удаагийн сургалт Дорнод, Хөвсгөл, Дорноговь аймгийн багш нарт зохион байгуулсан.
Олон нийтэд чиглэсэн хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар 2 удаагийн онлайн хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. (багш, эцэг, эхчүүд, ЕБС-ийн хүүхдүүдэд чиглэсэн)
6. “Олимпизм – Боловсрол – Биеийн тамир,спорт” сэдэвт олон улсын цахим сургалт семинар- ыг 2021 оны 02-р сарын 22 ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулаа.
7. Төслийн эцсийн тайлан нь Улаанбаатар, Хөвсгөл, Дорнод аймаг тус бүрээр гаргасан нь төлөвлөгдсөн аймгаас мэдээлэл дутуу цугласан тул үндэсний хэмжээнд төлөөлөхүйц нэгдсэн тайлан гаргах боломжгүй байлаа.

Удирдагч

Боловсролын доктор(PhD)


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 С. Санхжаабадам “Монгол хүүхдийн цогц хөгжлийн өөрчлөлт, нөлөөлж буй хүчин зүйлс” 2021 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 С. Санжаабадам Хүүхдийн цогц хөгжлийн оношилгооны цахим программ 2020 Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Б.Энхбаяр Дунд болон ахлах ангийн сурагчдын сурах хэв шинжийн онцлого 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Б.Энхбаяр Хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн харилцаа 2019 Дэлгэрэнгүй
3 Б. Энхбаяр, Г. Бүрэнжаргал 11-17 насны хүүхдийн танин мэдэхүйн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт 2020 Дэлгэрэнгүй
4 Б. Энхбаяр 6-10 насны хүүхдийн танин мэдэхүйн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт 2020 Дэлгэрэнгүй
5 Б. Баярмаа Бага боловсролын насны хүүхдийн нийгэмшлийн хөгжлийн ерөнхий чиг хандлага 2020 Дэлгэрэнгүй
6 Г. Бүрэнжаргал 11-14 настай хүүхдийн хөгжлийн зарим онцлог 2020 Дэлгэрэнгүй
7 Ц. Лхагвасүрэн Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн нас зүйн онцлог (танин мэдэхүй, нийгэмшил, бие бялдар) 2021 Дэлгэрэнгүй
8 Б. Энхбаяр Өсвөр насны хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжлийн онцлогийг судалсан үр дүнгээс (Улаанбаатарын жишээн дээр) 2021 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ц. Лхагвасүрэн “Монголын 6-17 насны хүүхэд залуучуудын бие бялдрын хөгжлийн онцлог” 2021 Дэлгэрэнгүй
2 Ц. Лхагвасүрэн “Монголын 11-17 насны хүүхэд залуучуудын бие бялдрын хөгжлийн онцлог” 2021 Дэлгэрэнгүй
3 Б. Энхбаяр Өсвөр насны хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжлийн онцлог 2021 Дэлгэрэнгүй
4 Ц. Лхагвасүрэн Бага насны хүүхдийн хөгжлийн чиг хандлага-сургалтын арга зүй, технологийн хөгжил 2021 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Сид Санжаабадам Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд, мэргэжлийн болон их дээд сургуулийн насны хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн оношилгооны аргачлал 2021 Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД