Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Цөмийн кластер бүтэц ба урвалын судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2019-2022

Санхүүжилт: 40,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Цөмийн кластер бүтэц, цөмийн урвал, энергийн спектр, урвалын механизм

Үр дүн

1. Гейгер-Нэттоллийн томьёог ашиглан альфа-задралд ордог тэгш-тэгш, тэгш-сондгой цөмүүдэд системчилсэн анализ хийв. Нэг элементийн цөмүүдэд хийсэн үр дүнгээс харахад шидэт тооноос хамаарсан зүй тогтол ажиглагдлаа. Бид үүнийг цөмийн кластер загвартай холбон тайлбарласан дүгнэлт гарсан. (ЭШ-ний өгүүлэл-1/Гадаад/, ЭШ-ний хуралд илтгэл-1 /Олон улсад/).
2. (n,2n) болон (n,3He) урвалын огтлолын утгуудад системчилсэн анализ хийж, ассимметрийн параметрээс хамаарсан тодорхой зүй тогтол байгааг харуулсан. Судалгааны ажлын тайлан гарсан. (ЭШ-ний хуралд илтгэл-1).
3. (n,2n) болон (n,3He) урвалын огтлолын утгуудад ажиглагдсан зүй тогтлыг статистик загвар ашиглан гаргасан томъёогоор тайлбарлав. (ЭШ-ний өгүүлэл-1)
4. Нейтроноор явагдах (n,t) ба (n,3He) урвалуудын үед 3 нуклоны кластер бүрэлдэх магадлалыг компаунд механизмын хүрээнд статистик загвараар, шууд механизмын үед суга цохих загвараар тус тус олж хооронд нь харьцуулав. (ЭШ-ний хуралд илтгэл-1)
5. Олон улсын хянан магадлагаатай сэтгүүл-1, Web of Science-д бүртгэлтэй сэтгүүлд-4, European Physical Journal: Web of Conferences-3, Олон улсын хянан магадлагаатай хэвлэл-1, Дотоодын мэргэжлийн сэтгүүл-10
6. Гадаадын хамтрагч байгууллагын өндөр үзүүлэлттэй суурь төхөөрөмж дээр туршилт тавьж, урвалын огтлол, энергийн спектрийг хэмжсэн. (ЭШ-ний өгүүлэл-1 /олон улсын хянан магадлагаатай сэтгүүл IF-3.88/, ЭШ-ний хуралд илтгэл-1 /олон улсад/)
7. Цөмийн урвалын компаунд, шууд, тэнцвэрийн өмнөх механизмууд ба цөмийн бүтцийн загваруудыг харьцуулан судалж (ОУЭШХуралд 1 илтгэл) хэлэлцүүлсэн.
8. Нейтроноор явагдах урвалуудын өгөгдлүүдийг эмхэтгэн системлэж, цөмийн мэдээллийн үндэсний сан бүрдүүлсэн. Уг сан нь ЦФСТөвийн серверт байршсан бөгөөд дотоод сүлжээнд холбогдон шууд ашиглах боломжтой. Одоогоор бакалавр, магистр докторын оюутанууд дотоод сүлжээнд нэвтэрч ашиглаж байна. Цаашид олон нийтэд нээлттэй болгохоор ажиллаж байна.
https://nrc.num.edu.mn/IPv4 address:192.168.0.81

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Виртуаль төлөв тодорхойлох Жост функцийн аргын хөгжүүлэлт 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Гурван нуклон бүхий кластер нейтроноор явагдах урвалаас үүсэх аргын хөгжүүлэлт 2019 Дэлгэрэнгүй
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Huaiyong Bai, Haoyu Jiang, Yi Lu, Zengqi Cui, Jinxiang Chennov, M.V.Sedysheva, G.Khuukhenkhuu, Xichao Ruan, Hanxiong Huang, Jie Ren, Qiwen Fan 54,56Fe (n,α) 51,53Cr cross sections in the MeV region 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Huaiyong Bai, Zhimin Wang, Haoyu Jiang, Zengqi Cui, Yiwei Cui , Jinxiang Chen, G.Khuukhenkhuuu, M.Gledenov, , M.V.Sedysheva, Guohui Zhang Cross sections of the 10B (n,α) 7Li two-body and 10B(n,t2α) three-body reactions at 4.0, 4.5 and 5.0 MeV 2019 Дэлгэрэнгүй
3 A.T. Sarsembayeva., M.Odsuren, F.B.Belisarova, A.T.Sarsembay, M.E.Abyshev Solar Activity Monitoring for the Period 2019 Дэлгэрэнгүй
4 Haoyu Jiang, Zengqi Cui, Yiwei Hu, Jie Liu, Jinxiang Chen, Guohui Zhang, Yu.M.Gledenov, E.Sansarbayar, G.Khuukhenkhuu, L.Krupa, I.Chuprakov Cross-Section Measurements for 58,60,61 Ni (n,α ) 55,57,58Fe Reactions in the 4.50 – 5.50 Mev Neutron Energy Region. 2020 Дэлгэрэнгүй
5 G.Khuukhenkhuu, M.Odsuren, J.Munkhsaikhan , A.Tursukh., Ch.Saikhanbayar, A.Sarsembayeva, M.Abyshev Triton Clustering in (n,t) Reactions. 2020 Дэлгэрэнгүй
6 M.Odsuren, A.Sarsembayeva, G.Khuukhenkhuu, S.Davaa, A.Zolbayar, B.Usukhbayar, A.Tursukh, K.Kato, M.Abyshev Investigation of Virtual State of 8Be+n System Using the Complex Scaling Method. 2020 Дэлгэрэнгүй
7 I. Wilhelm, E. Sansarbayar, Yu. M. Gledenov, I. Chuprakov, G. Khuukhenkhuu, G. S. Ahmadov, L. Krupa, Guohui Zhang , Haoyu Jiang, Zengqi Cui, Yiwei Hu, Jie Liu, N. Battsooj, M. Solar, R. Sykora, Z. Kohout Cross Sections for the 35 Cl (n,α) 32 P Reaction in the 3.3–5.3 MeV Neutron Energy Region 2021 Дэлгэрэнгүй
8 M.Odsuren, G.Khuukhenkhuu, S.Davaa, K.Kato Structure of Resonance States in the Simple Schematic Model 2021 Дэлгэрэнгүй
9 T.Myо, K.Katō, М.Одсүрэн Five-body resonances in 8He and 8C using the complex scaling method 2021 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 B.Batchimeg, G.Khuukhenkhuu, J.Munkhsaikhan Alpha-Clustering in (n,α) Reactions 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Б.Өсөхбаяр, Г.Хүүхэнхүү, С.Даваа, А.Сарсембаева, К.Като, М.Одсүрэн Альфа-альфа Системийн Резонанс Төлөвүүдийг Комплекс Хувиргалтын Арга Ашиглан Тодорхойлох нь. 2019 Дэлгэрэнгүй
3 M.Odsuren, A.T.Sarsembayeva, G.Khuukhenkhuu, S.Davaa, K.Kato Photodisintegration Cross Section of Deuteron. 2020 Дэлгэрэнгүй
4 Ch.Saikhanbayar, M.Odsuren, G.Khuukhenkhuu Systematical Analysis of (n,2n) Reaction Cross Sections for 14-15 MeV Neutrons. 2020 Дэлгэрэнгүй
5 Н.Батцоож, Б.Батчимэг, М.Одсүрэн, Г.Хүүхэнхүү (n, 𝐻𝑒23 ) Урвалын Огтлолын Анализ ба 𝐻𝑒23 Кластер Бүрэлдэх Магадлал. 2020 Дэлгэрэнгүй
6 J.Munkhsaikhan, M.Odsuren, G.Khuukhenkhuu Systematics of Alpha-Active Nuclides And on the Validity of the Geiger-Nuttall Law. 2020 Дэлгэрэнгүй
7 А.Төрсүх, М.Одсүрэн , Г.Хүүхэнхүү, Ж.Мөнхсайхан, Ч.Сайханбаяр, Н.Батцоож Цөмийн урвалын өгөгдлийн сан нутагшуулж буй ажлын эхний зарим үр дүн. 2020 Дэлгэрэнгүй
8 A.Zolbayar , G.Khuukhenkhuu, A. Sarsembayeva, M.Odsuren. Study of Resonance States of α+p System in the Complex Scaling Method. 2020 Дэлгэрэнгүй
9 A.Zolbayar, G.Khuukhenkhuu , S.Davaa, A.Sarsembayeva, N.Amangeldi, M.Odsuren Scattering Phase Shifts of α+p System in the Complex Scaling Method 2021 Дэлгэрэнгүй
10 Ч.Сайханбаяр, Г.Хүүхэнхүү, М.Одсүрэн Саатлын гамма цацрагаар өдөөгдсөн 196m,g Au -ийн изомер харьцаа. 2021 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 G.Khuukhenkhuu, M.Odsuren, B.Batchimeg, J.Munkhsaikhan, Ch.Saikhanbayar, E.Sansarbayar, M.Sedysheva An Evaluation of the Alpha-cluster Formation Factor in (n,α) Reactions. Дэлгэрэнгүй
2 J.Munkhsaikhan, M.Odsuren, G.Khuukhenkhuu Systematical Analysis of Alpha-active Nuclides. 2010 Дэлгэрэнгүй
3 M.Odsuren, G.Khuukhenkhuu, A.Sarsembayeva, S.Davaa, B.Usukhbayar. Structure of Continuum States and Srength Function in the Complex Scaling Method. 2019 Дэлгэрэнгүй
4 M.Odsuren, G.Khuukhenkhuu, A.T.Sarsembayeva, S.Davaa, B.Usukhbayar, A.Zolbayar, K.Kato Scattering Problems of Two-Body Systems. , 2019 Дэлгэрэнгүй
5 B.Batchimeg, G.Khuukhenkhuu, M.Odsuren, J.Munkhsaikhan , Ch.Saikhanbayar, Yu.M.Gledenov, E.Sansarbayar, M.V.Sedyshev, Guohui Zhang Knock-on Mechanism and Alpha-cluster Formation Probability in (n,α) Reaction 2019 Дэлгэрэнгүй
6 Yu.M.Gledenov, M.V.Sedysheva, L.Krupa, E.Sansarbayar, G.Khuukhenkhuu Cross Sections of the 144Sm (n,α) 141Nd Reaction at 5.5 and 6.5 MeV. 2019 Дэлгэрэнгүй
7 Haoyu Jiang, Huaiyong Bai, Yi Lu, Zengqi Cui, Jinxiang Chen, Guohui Zhang, Yu.M.Gledenov, M.V.Sedysheva, G.Khuukhenkhuu Determination of the 232Th Nucleus Number Using Small Solid Angle Method. 2019 Дэлгэрэнгүй
8 G.Khuukhenkhu, M.Odsuren, J.Munkhsaikhan, B.Batchimeg, Yu.M.Gledenov, E.Sansarbayar , M.V.Sedysheva Alpha-clustering in Slow and Fast Neutron Induced (n,α) Reactions. 2019 Дэлгэрэнгүй
9 Guohui Zhang, Huaiyong Bai, Haoyu Jiang, Zengqi Cui, Yi Lu, Yiwei Hu, Jinxiang Chen, Yu.M.Gledenov, M.V.Sedysheva, G.Khuukhenkhuu Measurements of Neutron-Induced Light-Charged Particle Emission Reactions 2019 Дэлгэрэнгүй
10 G.Khuukhenkhuu, J.Munkhsaikhan, M.Odsuren, Ch.Saikhanbayar, Yu.M.Gledenov, E.Sansarbayar, M.V.Sedysheva Statistical Model Analysis of (n,t) Cross Sections for 14-15 MeV Neutrons 2020 Дэлгэрэнгүй
11 M.Odsuren, Y.Kikuchi, T.Myo, K.Katō The First Unbound States in the A = 9 Mirror Nuclei 9B and 9Be Springer Proceedings in Physics: Recent Progress in Few-Body Physics 238 2020 Дэлгэрэнгүй
12 Ch.Saikhanbayar , G.Khuukhenkhuu, M.Odsuren, Yu.M.Gledenov, E.Sansarbayar Guohui Zhang Systematical Analysis of (n,2n) Reaction Cross Sections for 14-15 MeV Neutrons 2022 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Виртуаль төлөв тодорхойлох Жост функцийн аргын хөгжүүлэлт Дэлгэрэнгүй
2 Гурван нуклон бүхий кластер нейтроноор явагдах урвалаас үүсэх аргын хөгжүүлэлт Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл

1. М. Одсүрэн H индекс 7
2. Г. Хүүхэнхүү Н индекс 21

Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД