Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн эмгэгтэй өсвөр насныхны сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиг хандлага, нийгэмд үзүүлэх нөлөөг кластер аргаар тандан судлахСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Докторын дараах инноваци

Хугацаа: 2020-2021

Санхүүжилт: 10,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Өгөгдөл, шинжилгээ, тандалт, ангилал, кластер

Үр дүн

1. СЭМҮТөвтэй хамтран 2022 оны 6 сард Говь-Алтай аймгийн 3764 сурагчид, 3176 эх асран хамгаалагчид, 30 гаруй ангийн багшаас онлайнаар өсвөр үеийнхний сэтгэл зүйг үнэлэх SDQ асуумж авч, өгөгдөл цуглуулсан,
2. Асуумж судалгаагаар цугларсан өгөгдлөөр сэтгэл хөдлөл, зан үйл, анхаарал дутмагшил/хэт хөдөлгөөнтөх, үе тэнгийхний харилцаа, нийтэч зангийн илрэлийн сурагчийг үнэлэх сурагч, багш, эцэг эх/асран хамгаалагчийн сэтгэл зүйн үнэлгээний сангууд үүсгэн, цэгцэлсэн,
3. Сурагч, эцэг эх/асран хамгаалагч, багшийн үнэлгээний сангуудыг судалсан ангиллын аргаар загварчилж, specificity, sensitivity, ач холбогдлын тестээр үнэлэн оновчтой загварыг сонгосон.
4. Үнэлгээний програм хөгжүүлэн, программын туршилтын хувилбар http://43.231.113.13/research/ хаягт ажиллаж байна

Удирдагч

Боловсролын доктор(PhD)


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД