Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Нарийн навчит цахилдаг (IRIS TENUIFOLIA PALL. ) ургамлын газрын доод хэсгийн фитохими ба биологийн идэвхийн судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан , 1.4 Химийн шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 4446
Хамгаалсан он : 2022
Түлхүүр үг : Цахилдагтан; хроман; макролид; флавоноид; бичил биетэн; эс хордуулах

Аннотаци

Нарийн навчит цахилдаг (Iris tenuifolia Pall.) ургамлын газрын доод хэсгийн этилийн спиртийн хандны фитохимийн судалгаагаар мониристенулид (1), 5-метокси-6,7-метилендиокси-4-О-2'-циклофлаван (2), 5,7,2',3'-тетрагидоксифлаванон (3), 5-гидрокси-6,7-диметоксиизофлавон-2-O-β-D-глюкопиранозид (9), 5,2',3'-дигидрокси-6,7-диметоксиизофлавон (10) гэсэн таван байгалийн шинэ нэгдлүүдийг мэдэгдэж буй долоон нэгдлүүдийн хамт (4-8, 11–12) химийн цэврээр ялгасан. Бүх цэврээр ялгасан нэгдлүүдийн бүтцийг нэг ба хоёр хэмжээст ЦСР спектроскоп болон HR-ESI-MS шинжилгээгээр тогтоов. 1-3, 5, 9, 10-р нэгдлүүдийн бичил биетний эсрэг идэвхийг Грам эерэг, Грам сөрөг бактери болон мөөгөнцөр ашиглан агар диффузын арга ашиглан судалсан. Судалгааны дүнд шинэ нэгдэл 3 нь Enterococcus faecalis VRE болон Mycobacterium vaccae бактерийн эсрэг хамгийн өндөр идэвхтэй болохыг тогтоов. Мөн бүх ялгасан нэгдлүүд болон ургамлын хандны эсийн өсөлтийг дарангуйлах болон эс хордуулах идэвхийг in vitro орчинд судлахад цусны хорт хавдрын эсийн эсрэг илүү хүчтэй үйлчлэлтэй байв. Ялангуяа шинээр илрүүлсэн изофлавон бүтэцтэй 10 нэгдэл цусны хорт хавдрын лейкеми эс K-562 ба THP-1-ийн эсрэг өндөр идэвхтэй байсан бол флаванон төрлийн 4-6 нэгдлүүд зөвхөн THP-1 эсийн эсрэг идэвхтэй байв. Түүнчлэн I. tenuifolia ургамлын газрын доод хэсгээс долоон тосны хүчлийн бүрэлдэхүүнийг анх удаа GC-MS арга ашиглан тодорхойлов. Химийн бүтцийн хувьд А цагариг дээр метокси болон метилендиокси бүлэг, эсвэл В цагариг дээр орто-дигидрокси бүлэгтэй циклофлаван, флаванон, изофлавон ангиллын бодисууд био-идэвхэд гол үүрэг гүйцэтгэж байгааг тогтоов.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 26
Сүүлийн сард 10
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :