Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Баяр овогтой Амарсанаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан, 4.5 Бусад ХАА шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 2

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Монгол орны тариалангийн хөрсний үржил шимийг нөхөн сэргээх шинжлэх ухааны үндэслэл 2022 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
Хөрсний үржил шимд бууцан бордоо, сэлгээний нөлөө 2006 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.